Strona G?ówna | Artyku?y | Forum | Linki | Galeria | Jak to by?o z budow? ko?cio?a w Niech?oninie |
Nawigacja
Strona G?ówna
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Ksi?ga Go?ci
Galeria
P?ockie Strony
Wiadomo?ci z innych serwisów
Informacje o Parafii
Ró?no?ci
Ostatnie Artykuły
Jak to by?o z budow?...
Jan Pawe? II
ks Dariusz Za??cki
Maryja Królowa Wszec...
Biskup Antoni D?ugos...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 54
Nieaktywowany Użytkownik: 1664
Najnowszy Użytkownik: xdarek
Last Seen Users
Jadwiga10 weeks
xdarek262 weeks
bielik463 weeks
sebo811535 weeks
Przemek0223598 weeks
Przemek612 weeks
jola616 weeks
WrSr691 weeks
andrzej720 weeks
marian748 weeks
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Sprzedam mieszkanie ...
Rekolekcje w górach-...
Humor
Uwagi dotycz?ce serwisu
Startujemy!
Najciekawsze Tematy
Humor [9]
Uwagi dotycz?ce s... [9]
Startujemy! [5]
Sprzedam mieszkan... [0]
Rekolekcje w góra... [0]
Losowy cytat
  ''Nie l?kajcie si?! Otwórzcie, otwórzcie na o?cie? drzwi Chrystusowi!"

[Wiecej cytatów]
Polecamy

Kalendarz
Czerwiec
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zdarzenia
Kliknij, by dowiedzieć się więcej
Licznik
Ju? za ...

Wielkanoc
  Witamy
Witamy na stronie
Parafii Niech?onin
» ?yczenia bo?onarodzeniowe
news: boze_narodzenie.jpgId?c z pasterzami do Betlejem cieszcie si? ich rado?ci?, w w?drówce z M?drcami znajd?cie m?dro??, a Bo?a Dziecina niech obdaruje Was wiar?, nadziej? i mi?o?ci?, aby te cnoty prowadzi?y Was przez ?ycie.
Wszystkim Parafianom, Go?ciom oraz odwiedzaj?cym t? stron? sk?adam najlepsze ?yczenia bo?onarodzeniowe ?ycz?c przede wszystkim du?o zdrowia, tak bardzo teraz potrzebnego w tych trudnych czasach
Ksi?dz Darek

»  Dyspensa Biskupa P?ockiego

W zwi?zku z trwaj?c? pandemi? COVID-19, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przed?u?am do odwo?ania, dyspens? od obowi?zku uczestnictwa we Mszy ?w. w niedziele i ?wi?ta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji P?ockiej oraz wszystkich osób przebywaj?cych na jej terenie.

Przypominam, ?e skorzystanie z dyspensy oznacza, ?e nieobecno?? na Mszy ?w. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocze?nie prosz?, aby osoby korzystaj?ce z dyspensy trwa?y na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowa?y dzie?a mi?osierdzia oraz na ró?ne inne sposoby wyra?a?y i realizowa?y swoje poczucie przynale?no?ci i odpowiedzialno?ci za wspólnot? Ko?cio?a, szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Zach?cam te? do duchowej ??czno?ci ze wspólnot? Ko?cio?a poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Prosz? ponadto, aby w miar? mo?liwo?ci nadal organizowa? transmisje z parafialnych celebracji liturgicznych. W przypadku trudno?ci organizacyjnych zach?cam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje si? na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl w zak?adce „Transmisje Mszy ?wi?tych i nabo?e?stw”.

W tym trudnym czasie ponownie prosz? wszystkich drogich kap?anów, osoby ?ycia konsekrowanego i wiernych ?wieckich o modlitw? za osoby dotkni?te pandemi? koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagaj? - lekarzy, personel medyczny i s?u?by sanitarne oraz za przedstawicieli w?adz podejmuj?cych trudne decyzje zmierzaj?ce do zwalczenia pandemii. Módlmy si? równie? o pokój serc i ?ask? g??bokiego nawrócenia dla ka?dego z nas. Mi?osiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmar?ych na skutek panuj?cej pandemii.

P?ock, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Nr 867/2020† Piotr Libera
Biskup P?ocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


» ?yczenia ?wi?teczne
Z okazji ?wi?t Wielkiej Nocy wszystkim Parafianom oraz odwiedzaj?cym t? stron? sk?adam najserdeczniejsze ?yczenia,
aby Zmartwychwsta?y Chrystus pomóg? nam odnale?? to, co zagubione oraz obdarzy? nas B?ogos?awie?stwem
w tych trudnych czasach
ks Darek


» B?OGOS?AWIE?STWO STO?U PRZED UROCZYSTYM POSI?KIEM W NIEDZIEL? ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO
B?OGOS?AWIE?STWO STO?U PRZED UROCZYSTYM POSI?KIEM W NIEDZIEL? ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO

» Wa?ne informacje

Maj?c na uwadze Dekrety Kongregacji Kultu Bo?ego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19» z dnia 19 marca 2020 roku i «W czasie COVID-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku, „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odno?nie do sprawowania czynno?ci liturgicznych w najbli?szych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku oraz bior?c pod uwag? „Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. poz. 522) i „Komunikat Przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Polski w zwi?zku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadze?” z dnia 24 marca 2020 roku, przekazuj? moim Drogim Kap?anom i Wiernym kolejne zarz?dzenia na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierowa? troska o zapobie?enie rozprzestrzenianiu si? wirusa, chroni?c przed zaka?eniem nim wiernych, ale tak?e obrona od infekcji kap?anów – szafarzy sakramentów ?wi?tych. W podobnych okoliczno?ciach t? sam? trosk? okazywa? mój poprzednik B?ogos?awiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.


» Tablice informacyjne


» ?yczenia ?wi?teczne
news: boze_narodzenie.jpgZ okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia wszystkim Parafianom, Go?ciom oraz odwiedzaj?cym nasz? stron? pragn? z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia
b?ogos?awie?stwa Bo?ej Dzieciny,
by wszystko, co trudne, stawa?o si? ?atwiejsze,
co smutne, zmieni?o si? w rado??,
a ka?de spotkanie z drugim cz?owiekiem dawa?o szcz??cie spotkania w Nim Boga.
W Nowym 2020 Roku samych B?ogos?awionych Dni
ks Darek

» Rekolekcje adwentowe 2019
 Rekolekcje adwentowe w naszym ko?ciele parafialnym w dniach 20-22 grudnia 2019r.
Rekolekcje poprowadzi Ks. ?ukasz Turbak,  Wikariusz z ?uromina.
Pi?tek 20 grudnia 2019r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 15.00 Msza ?w. dla dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.
Sobota 21 grudnia 2019r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 15.00 Msza ?w. dla dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.
Niedziela22 grudnia 2019r.
godz. 8.30 Msza ?w.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 11.30 Msza ?w.
Spowied? ?wi?ta w pi?tek i w sobot? podczas wszystkich Mszy ?wi?tych.» ?yczenia wielkanocne ksi?dza proboszcza 2019
news: Zamrtwychwstanie.jpgGdy rozlegnie si? radosny d?wi?k wielkanocnego dzwonu,
a cisza niedzielnego poranka zostanie przerwana radosnym
"Weso?y nam dzie? dzi? nasta?..."
?ycz? Wam, Drodzy Parafianie, Waszym Rodzinom i Go?ciom, Przyjacio?om oraz wszystkim, którzy odwiedzaj? nasz? stron?,
aby?cie spotkali Zmartwychwsta?ego,
a On by obdarowa? Was wiar?, która góry przenosi,
mi?o?ci?, która serca przemienia,
nadziej?, która pozwoli odwa?nie spojrze? w przysz?o??
Ksi?dz Darek

» Wielka Sobota 2019
Na Nabo?e?stwo Wielkosobotnie i Msz? Wigilii Paschalnej zapraszamy na godz. 17.00. Zach?camy do Adoracji i Modlitwy przy Grobie Pa?skim.
 Ró?aniec w naszym ko?ciele
godz. 9.00 Cz??? Radosna Ko?o Ró?a?cowe z Niech?onina
godz. 11.00 Cz??? ?wiat?a Ko?o Ró?a?cowe z Jab?onowa
godz. 13.00 Cz??? Bolesna Ko?o Ró?a?cowe z Gnojna i Gnojenka
godz. 15.00 Cz??? Chwalebna Ko?o Ró?a?cowe z Gruszki
?wi?cenie Pokarmów godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00

W dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje si? mszy ?wi?tych. Wieczorem rozpoczynaj? si? obchody Wigilii Paschalnej — w my?l przepisów liturgicznych jej ceremonie nale?? ju? jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pa?skiego.
G?ówny o?tarz pozostaje obna?ony. Przez ca?y dzie? trwa adoracja Chrystusa z?o?onego do grobu. Zgodnie ze starym polskim obyczajem przy symbolicznej mogile Zbawiciela czuwa warta — ministranci, harcerze, na wsiach niekiedy tak?e stra?acy w galowym umundurowaniu. Wierni przychodz? do ?wi?ty?, w których kap?ani b?ogos?awi? pokarmy przeznaczone na ?wi?teczny stó?, czyli tzw. ?wi?cone (?wi?conk?) — ko?czy si? przecie? czas postu. Modlitewna zaduma panuje do pó?nych godzin popo?udniowych.


» Wielki Pi?tek 2019
Zapraszamy na Nabo?e?stwo Wielkiego Pi?tku do naszego ko?cio?a parafialnego na godz. 17.00.
S? tylko dwa takie dni, kiedy Ko?ció? nie celebruje Mszy ?w.: Wielki Pi?tek i Wielka Sobota.

 Wielki Pi?tek to przede wszystkim liturgia Krzy?a. Wszystko zaczyna si? od wej?cia celebransa. W ko?ciele jest cisza, nic si? nie ?piewa na wej?cie. Celebrans pada na twarz przed o?tarzem i nast?puje d?u?sza chwila milczenia. Ca?e zgromadzenie kl?czy, jest to chwila intensywnej, skupionej modlitwy. Tajemnicy Wielkiego Pi?tku nie da si? wyrazi? s?owami, trzeba pomilcze?, trzeba si? bardzo uni?y? przed Panem Bogiem. Postawy celebransa i zgromadzenia jasno to wyra?aj?. Pó?niej od razu odmawia si? modlitw? na rozpocz?cie, nawet bez pozdrowienia „Pan z wami” i nast?puje Liturgia S?owa, której centrum stanowi uroczyste czytanie M?ki Pa?skiej.


Strona 2 z 23 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jadwiga
02/11/2013 19:27
I jeszcze kilka zdj?? z Ró?a?ca na cmentarzu podczas deszczowego Dnia Zadusznego

Jadwiga
01/11/2013 17:07
W galerii zdj?? najnowsze zdj?cia z Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Warto tam zajrze? smiley

Jadwiga
13/01/2013 11:06
W galerii zdj?? nowe zdj?cia z rekolekcji adwentowych i pasterki - warto tam zajrze?! smiley

Przemek
09/12/2010 11:56
Nast?pi?a aktualizacja parafialnej galerii, której brak spowodowany by? problemami technicznymi. Zach?camy do odwiedzania naszej galerii. Za utrudnienia przepraszamy.

Przemek
25/12/2009 02:17
Zdj?cia z Pasterki ju? w galerii - zach?camy do ogl?dania.

Przemek
21/12/2009 22:22
W galerii dost?pne zdj?cia z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH.

Przemek
04/11/2009 23:54
Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych w galerii.

Przemek
19/09/2009 22:44
Piesza pielgrzymka do ?uromina oraz Pielgrzymka do Rostkowa dost?pne ju? s? w galerii.

Przemek
06/09/2009 13:47
Po?wi?cenie tornistrów ju? w galerii.

Przemek
17/08/2009 23:33
Zdj?cia z Odpustu Parafialnego s? ju? dost?pne w galerii.

Archiwum

3815015 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.10 | Coffee Time Theme by Gry Online