Strona G?ówna | Artyku?y | Forum | Linki | Galeria | Jak to by?o z budow? ko?cio?a w Niech?oninie |
Nawigacja
Strona G?ówna
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Ksi?ga Go?ci
Galeria
P?ockie Strony
Wiadomo?ci z innych serwisów
Informacje o Parafii
Ró?no?ci
Ostatnie Artykuły
Jak to by?o z budow?...
Jan Pawe? II
ks Dariusz Za??cki
Maryja Królowa Wszec...
Biskup Antoni D?ugos...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 54
Nieaktywowany Użytkownik: 1664
Najnowszy Użytkownik: xdarek
Last Seen Users
Jadwiga10 weeks
xdarek262 weeks
bielik463 weeks
sebo811535 weeks
Przemek0223598 weeks
Przemek612 weeks
jola616 weeks
WrSr691 weeks
andrzej720 weeks
marian748 weeks
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Sprzedam mieszkanie ...
Rekolekcje w górach-...
Humor
Uwagi dotycz?ce serwisu
Startujemy!
Najciekawsze Tematy
Humor [9]
Uwagi dotycz?ce s... [9]
Startujemy! [5]
Sprzedam mieszkan... [0]
Rekolekcje w góra... [0]
Losowy cytat
  "Niech zst?pi Duch Twój! Niech zst?pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!"

[Wiecej cytatów]
Polecamy

Kalendarz
Czerwiec
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zdarzenia
Kliknij, by dowiedzieć się więcej
Licznik
Ju? za ...

Wielkanoc
  Witamy
Witamy na stronie
Parafii Niech?onin
Jan Pawe? II


Jan Pawe? II

Tu w tym mie?cie, Wadowicach,
wszystko si? zacz??o. I ?ycie si? zacz??o,
i szko?a si? zacz??a, studia si? zacz??y,
i teatr si? zacz??,
i kap?a?stwo si? zacz??o ...BIOGRAFIA


M?odo?? papie?a
Karol Wojty?a urodzi? si? 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugie dziecko Karola Wojty?y seniora i Emilii z Kaczorowskich. Brat Edmund by? od niego o kilka lat starszy. Ojciec przysz?ego papie?a by? by?ym oficerem, który zosta? jednak ostatecznie urz?dnikiem.

 

Dziewi?cioletni Karol prze?y? wielka tragedie. 16 kwietnia 1929 roku zmar?a jego matka, Emilia. Po latach w?a?nie matce po?wi?ci? jeden ze swoich pierwszych wierszy:

Emilii matce mojej

Nad Twoj? bia?? mogi??
Bia?e kwitn? ?ycia kwiaty-
- o, ile? lat to ju? by?o
bez Ciebie – duchu skrzydlaty-

Nad Twoj? bia?? mogi??
Od lat tylu ju? zamkni?t?,
spokój kr??y z dziwn? si??,
z si??, jak ?mier? niepoj?t?.

Nad Twoj? bia?? mogi??,
Cisza jasna promienieje,
Jakby w gór? co? wznosi?o,
Jakby krzepi?o nadziej?.

Nad Twoj? bia?? mogi??
Kl?kn??em ze swoim smutkiem-
o, jak to dawno ju? by?o
jak si? dzi? zdaje malunkiem.

Nad Twoj? bia?? mogi??
O Matko – zgas?e kochanie –
Me usta szepta?y bezsi??:
-Daj wieczne odpoczywanie-

Bardzo m?odo i w tragicznych okoliczno?ciach zmar? brat przysz?ego nast?pcy ?w. Piotra, Edmund. W 1932 r. pracuj?c w Bielskim szpitalu zarazi? si? od pacjentki dyfterytem. "Mój brat, Edmund, zmar? u progu samodzielno?ci zawodowej, zaraziwszy si? jako m?ody lekarz ostrym wypadkiem szkarlatyny, co wówczas (1932 rok) przy nieznajomo?ci antybiotyków by?o zaka?eniem ?miertelnym. S? to wydarzenia, które na g??boko wyry?y si? w mojej pami?ci - ?mier? brata chyba nawet g??biej ni? matki, zarówno na szczególne okoliczno?ci, rzec mo?na tragiczne, jak te? i z uwagi na moj? wi?ksz? ju? wówczas dojrza?o??. Liczy?em w chwili jego ?mierci dwana?cie lat".

Papiescy biografowie zaznaczaj?, ?e ju? od pierwszych lat szko?y wyró?nia? si? jako najlepszy ucze?. Uznawany by? równie? za zdolnego sportowca. Ko?cz?c szko?? nie my?la? jednak o zostaniu ksi?dzem. W planach Karola znajdowa?y si? studia nad literatur? na Uniwersytecie Jagiello?skim, a tak?e doskonalenie umiejetno?ci aktorskich.

Ju? po roku studia przerwa? wybuch II wojny ?wiatowej. Podj?? wówczas fizyczna prac? w zak?adach chemicznych Solvay w Borku Fal?ckim. W tym okresie Karol zwi?za? si? te? z organizacj? podziemn? "Unia", powi?zan? ze ?rodowiskiem katolickim, która stara?a si? mi?dzy innymi ochrania? zagro?onych ?ydów.

W lutym 1941 r., gdy wróci? po pracy do domu zasta? w nim nie?yj?cego ojca. Jak sam wspomina?, w wieku 20 lat utraci? ju? wszystkich, których kocha?.


KALENDARIUM

Jan Pawe? II - Dzie?o ?ycia
Kalendarium ?ycia i pontyfikatu Papie?a Jana Paw?a II.

Kliknij aby powi?kszy?Droga papie?a Jana Paw?a II
LATA M?ODZIE?CZE

 • 18 maja 1920 - Karol Wojty?a przychodzi na ?wiat w Wadowicach
 • 1938 - matura i rozpocz?cie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiello?skim
 • 1 wrze?nia 1939 – Karol Wojty?a przerywa studia
 • 1940-41 – przysz?y papie? pracuje fizycznie w kamienio?omach w Krakowie
 • 1940 – powstaj? dwie sztuki teatralne: „Jeremiasz” oraz „Hiob”


PRACA DUSZPASTERSKA

 • 1942 – Karol Wojty?a wst?puje do Seminarium Duchownego w Krakowie
 • 1942 – rozpocz?cie studiów na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiello?skiego
 • 1944 - rozpocz?cie pracy nad dramatem „Brat naszego Boga” (o bracie Albercie Chmielowskim)
 • 1946 – uko?czenie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiello?skiego
 • 1 XI 1946 - ?wi?cenia kap?a?skie z r?k arcybiskupa Adama Sapiehy
 • 1946 – ukazuje si? poemat Karola Wojty?y pt. „Pie?? o Bogu ukrytym”
 • 1946–48 – studia teologiczne w Rzymie
 • 1948 – powrót do Polski, obj?cie wikariatu w parafii Niegowi? w Ma?opolsce
 • 1949-51 – obj?cie wikariatu parafii ?w. Floriana w Krakowie, studia na Wydziale Teologicznym UJ, doktorat z teologii moralnej
 • 1950 – uko?czenie pracy nad „Bratem naszego Boga”
 • 1953 – habilitacja z teologii na Uniwersytecie Jagiello?skim, wyk?ady z etyki spo?ecznej w Seminarium Duchownym
 • 1954 – wyk?ady z filozofii i teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 4 lipca 1958 – otrzymuje tytu? biskupa tytularnego Ombi
 • 28 wrze?nia 1958 – przyj?cie sakry biskupiej
 • 1960 – ukazuje si? sztuka „Przed sklepem jubilera”
 • Czerwiec 1962 – obj?cie funkcji krakowskiego wikariusza kapitulnego
 • 30 grudnia 1963 – mianowanie na arcybiskupa metropolit? krakowskiego
 • 8 marca 1964 – ingres na Wawel
 • 29 maja 1967 – podniesienie do stopnia kardyna?a
 • 1975 – ukazuje si? drukiem ksi??ka „Rozwa?ania o ?mierci”LATA PONTYFIKATU

 • 16 pa?dziernika 1978 – wybór Karola Wojty?y na papie?a, przyj?cie imienia Jan Pawe? II
 • 1 stycznia 1979 - XII ?wiatowy Dzie? Pokoju, papie? wyg?asza or?dzie pt. "Osi?gniemy pokój, wychowuj?c do pokoju"
 • 21 stycznia – 1 lutego 1979 – pierwsza podró? zagraniczna papie?a do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama
 • 2-10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka do Polski (Warszawa, Gniezno, Cz?stochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, O?wi?cim-Brzezinka, Nowy Targ). W Warszawie Jan Pawe? II wyg?asza s?ynne kazanie „Niech st?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”
 • Wrzesie?-pa?dziernik 1979 – podró? do Irlandii i Stanów Zjednoczonych
 • 2 pa?dziernika 1979 - przemówienie na forum ONZ w Nowym Jorku
 • 1979 - publikacja poematu „My?l?c ojczyzna”
 • 1979 – ukazuje si? pierwsza encyklika - „Redemptor hominis”
 • 28 - 30 listopada 1979 - pielgrzymka do Turcji
 • 1980 – publikacja drugiej encykliki pt. „Dives in misericordia”
 • 2 - 12 maja 1980 - pielgrzymka do Afryki: Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty i Wybrze?a Ko?ci S?oniowej
 • 30 maja - 2 czerwca 1980 - podró? do Francji
 • 2 czerwca 1980 - przemówienie w siedzibie UNESCO w Pary?u
 • 30 czerwca - 12 lipca 1980 - pielgrzymka do Brazylii
 • 15 - 19 listopada 1980 - podró? do Republiki Federalnej Niemiec
 • 15 stycznia 1981 – papie? przyjmuje na audiencji w Watykanie Lecha Wa??s?
 • 16 - 27 lutego 1981 - pielgrzymka do Pakistanu, na Filipiny, wysp? Guam, do Japonii i USA (Alaska)
 • 9 maja 1981 – Jan Pawe? II powo?uje Papiesk? Rad? ds. Rodziny
 • 13 maja 1981 – Ali Agca strzela do papie?a na Placu ?w. Piotra w Rzymie
 • 1981 – encyklika „Laborem exercens”
 • 18 grudnia 1981 – papie? otrzymuje list od gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który t?umaczy w nim przyczyny wprowadzenia stanu wojennego
 • 12 - 19 lutego 1982 - afryka?ska pielgrzymka do Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei Równikowej
 • Maj 1982 – podró? do Fatimy w Portugalii (papie? dzi?kuje Matce Boskiej za ocalenie 13 maja 1981 roku)
 • 28 maja - 2 czerwca 1982 - podró? do Wielkiej Brytanii
 • 10 - 13 czerwca 1982 - pielgrzymka do Brazylii i Argentyny
 • 15 czerwca 1982 - podró? do Szwajcarii
 • 29 sierpnia 1982 - wizyta w San Marino
 • 15 wrze?nia 1982 - Jan Pawe? II przyjmuje na prywatnej audiencji Jasera Arafata
 • 28 wrze?nia 1982 – spotkanie z Dalajlam?
 • 10 pa?dziernika 1982 – kanonizacja b?ogos?awionego m?czennika o. Maksymiliana Kolbe
 • 31 pa?dziernika - 9 listopada 1982 - wizyta w Hiszpanii
 • 24 lutego 1983 - publikacja ksi??ki Andre Frossarda "Nie l?kajcie si?! Rozmowy z Janem Paw?em II"
 • 2 - 10 marca 1983 - pielgrzymka do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti
 • 16 - 23 czerwca 1983 - druga pielgrzymka do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Cz?stochowa, Pozna?, Katowice, Wroc?aw, Góra ?wi?tej Anny, Kraków)
 • 14 - 15 sierpnia 1983 - papie? przebywa w Lourdes (Francja)
 • 10 - 13 pa?dziernika 1983 - pielgrzymka do Austrii
 • 27 grudnia 1983 - spotkanie w rzymskim wi?zieniu z zamachowcem Ali Agc?
 • 2 - 12 maja 1984 - podró? do Korei Po?udniowej, Papui-Nowej Gwinei, ma Wyspy Salomona, do Tajlandii
 • 12 - 17 czerwca 1984 - pielgrzymka do Szwajcarii
 • 9 - 21 wrze?nia 1984 - podró? do Kanady
 • 10 - 13 pa?dziernika 1984 - pielgrzymka do Hiszpanii i Ameryki ?aci?skiej (Dominikana i Portoryko)
 • 1985 – encyklika „Slavorum Aposotli”
 • 26 stycznia - 6 lutego 1985 - pielgrzymka do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago
 • 31 marca 1985 - Jan Pawe? II ustanawia Mi?dzynarodowy Dzie? M?odzie?y
 • 11 - 21 maja 1985 - podró? do Holandii, Luksemburga i Belgii
 • 8 - 19 sierpnia 1985 - pielgrzymka do Togo, Wybrze?a Ko?ci S?oniowej, Kamerunu, Republiki ?rodkowoafryka?skiej, Kenii i Maroka
 • 8 wrze?nia 1985 - krótka wizyta do Liechtensteinie
 • 1986 – ukazuje si? encyklika „Dominum et vivificantem”
 • 31 stycznia - 11 lutego 1986 - podró? do Indii
 • 13 kwietnia 1986 - papie? w rzymskiej Synagodze Wi?kszej
 • 1 - 8 lipca 1986 - papieska pielgrzymka do Kolumbii i na Wyspy ?wi?tej ?ucji
 • 6 wrze?nia 1986 - apel wystosowany do mieszka?ców Europy, Jan Pawe? II wzywa do jedno?ci i pokoju
 • 1 pa?dziernika 1986 - papie? podpisuje dokument Kongregacji Nauki Wiary "O duszpasterstwie osób homoseksualnych
 • 4 - 7 pa?dziernika 1986 - podró? do Francji
 • 27 pa?dziernika 1986 - ?wiatowy Dzie? Modlitw o Pokój w Asy?u z udzia?em 47 delegacji ko?cio?ów chrze?cija?skich i 13 religii niechrze?cija?skich
 • 18 listopada - 1 grudnia 1986 - podró? do Bangladeszu, Fid?i, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele
 • 13 stycznia 1987 - papie? przyjmuje na audiencji Wojciecha Jaruzelskiego
 • 20 lutego 1987 - spotkanie z matk? Mehmeta Ali Agcy
 • 1987 – encyklika „Redemptoris Mater”
 • 31 marca - 13 kwietnia 1987 - podró? do Urugwaju, Chile, Argentyny
 • 30 kwietnia - 4 maja 1987 - wizyta w RFN i beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzy?a - Edyty Stein, m?czenniczki z Auschwitz
 • 8 - 14 czerwca 1987 - kolejna podró? do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gda?sk, Cz?stochowa, ?ód?)
 • 10 - 21 wrze?nia 1987 - pielgrzymka do USA i Kanady (papie? spotyka si? z chorymi na AIDS)
 • 3 - 7 grudnia 1987 - papie? spotyka si? z prawos?awnym patriarch? Konstantynopola Dimitriosem I
 • 1987 – ukazuje si? druga encyklika w tym samym roku – „Sollicitudo rei socialis”
 • 7 - 19 maja 1988 - podró? do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju
 • 14 czerwca 1988 - papie? przyjmuje na audiencji Dalajlam?
 • 19 czerwca 1988 - kanonizacja 117 m?czenników wietnamskich
 • 23 - 27 czerwca 1988 - papieska wizyta w Austrii
 • 10 - 19 wrze?ia 1988 - podró? do Afryki (Zimbabwe, Botswana, Lesotho i Mozambik)
 • 8 - 11 pa?dziernika 1988 - wyst?pienie w Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Cz?owieka (w trakcie pielgrzymki do Francji)
 • 6 lutego 1989 - Jan Pawe? II przyjmuje w swoich apartamentach prof. Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla
 • 20 kwietnia 1989 - spotkanie z delegacj? NSZZ "Solidarno??" i z Lechem Wa??s?
 • 28 kwietnia - 6 maja 1989 - kolejna afryka?ska podró? (Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi)
 • 27 maja 1989 - audiencja dla prezydenta USA George'a Busha
 • 1 - 10 czerwca 1989 - pielgrzymka do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji
 • 19 - 21 sierpnia 1989 - wizyta w Hiszpanii, papie? bierze udzia? w ?wiatowym Dniu M?odzie?y w Santiago de Compostela
 • Wrzesie? 1989 - Jan Pawe? II przyjmuje w Watykanie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie
 • 6 - 16 pa?dziernika 1989 - podró? do Korei Po?udniowej, do Indonezji i na Mauritius
 • 20 pa?dziernika 1989 - watyka?ska audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego
 • 25 stycznia - 1 lutego 1990 - podró? do krajów afryka?skich: Republiki Zielonego Przyl?dka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i do Czadu
 • Luty - kwiecie? 1990 - wznowienie stosunków dyplomatycznych z Republik? W?giersk?, ZSRR i Czechos?owacj?
 • 21 i 22 kwietnia 1990 - pielgrzymka do Czechos?owacji
 • 6 - 14 maja 1990 - pielgrzymka do Meksyku
 • Maj 1990 - wznowienie stosunków dyplomatycznych z Rumuni?
 • 25 - 27 maja 1990 - wizyta na Malcie
 • 27 sierpnia 1990 - audiencja dla Lecha Wa??sy
 • 1 - 10 wrze?nia 1990 - podró? do Afryki (Tanzania, Burundi, Rwanda i Wybrze?e Ko?ci S?oniowej)
 • 18 listopada 1990 - audiencja dla Michai?a Gorbaczowa
 • 6 grudnia - wznowienie stosunków dyplomatycznych z Bu?gari?
 • 1990 – encyklika „Redemptoris missio”
 • Stycze? 1991 - Jan Pawe? ?le listy do ?wiatowych przwódców w sprawie naoi?tej sytuacji w Zatoce Perskiej
 • 5 lutego 1991 - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wa??sy
 • Marzec 1991 - papieski list do Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej
 • 13 kwietnia 1991 - mianowanie hierarchii Ko?cio?a rzymskokatolickiego w Rosji, na Bia?orusi i w Kazachstanie
 • 10 - 13 maja 1991 - podró? do Portugalii
 • 1 - 9 czerwca 1991 - podró? do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemy?l, Lubaczów, Kielce, Radom, ?om?a, Bia?ystok, Olsztyn, W?oc?awek, P?ock, Warszawa)
 • 13 - 20 sierpnia 1991 - druga cz??? pielgrzymi do Polski (Kraków, Wadowice, Cz?stochowa), podró? na W?gry (od 17 sierpnia)
 • 8 wrze?nia 1991 - papie? og?sza dzie? modlitw o pokój w Jugos?awii
 • Pa?dziernik 1991 - listy do biskupów Chorwacji oraz do do patriarchy Ko?cio?a prawos?awnego w Serbii
 • 12 - 21 pa?dziernika 1991 - podró? do Brazylii
 • 8 grudnia 1991 - apel o pokój w rozpadaj?cej si? Jugos?awii
 • 20 grudnia 1991 - audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna
 • 1991 – ukazuje si? encyklika „Centesimus annus”
 • 8 lutego 1992 - nawi?zanie stosunków dyplomatycznych pomi?dzy Stolic? Apostolsk? i S?oweni?, Chorwacj? i Ukrain?
 • 19 - 26 lutego 1992 - podró? do Senegalu, Gambii i Gwinei (Afryka)
 • 4 - 10 czerwca - kolejna podró? do Afryki (do Angoli, na Wyspy ?wi?tego Tomasza i Ksi???c?)
 • 25 czerwca 1992 - papie? podpisuje nowy Katechizm Ko?cio?a Katolickiego
 • 12 - 28 sierpnia 1992 - chory Jan Pawe? II przebywa w poliklinice Gemelli w Rzymie
 • 9 - 14 pa?dziernika 1992 - podró? do Dominikany
 • 7 grudnia 1992 - prezentacja Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego
 • 2 lutego 1993 - Jan Pawe? II pisze list do arcybiskupa Sarajewa w sprawie pog??biaj?cej si? wojny w by?ej Jugos?awii
 • 3 - 10 lutego 1993 - kolejna pielgrzymka do Afryki (do Beninu, Ugandy i Sudanu) - spotkania z nosicielami wirusa HIV i z dzie?mi chorymi na AIDS
 • 1 marca 1993 - list do Sekretarza Generalnego ONZ apeluj?cy o po?o?enie kresu wojnie na Ba?kanach
 • 25 kwietnia 1993 - papieska pielgrzymka do Albanii
 • 12 - 17 czerwca 1993 - podró? do Hiszpanii
 • 2 lipca 1993 - badania kontrolne w rzymskiej klinice Gemelli
 • 28 lipca 1993 - papie? podpisuje konkordat zawarty mi?dzy Polsk? a Stolic? Apostolsk?
 • 1993 – papie? pisze encyklik? „Veritatis splendor”
 • 9 - 16 sierpnia 1993 - podró? na Jamajk?, do Meksyku i USA
 • 4 - 10 wrze?nia 1993 - wizyta na Litwie, ?otwie i w Estonii
 • 21 wrze?nia 1993 - Jan Pawe? II spotyka si? w Watykanie z naczelnym rabinem Izraela Meirem Lauem
 • 11 - 12 listopada 1993 - papie? przebywa w poliklinice Gemelli (zwichni?ty staw barkowy)
 • 23 stycznia 1994 - papie? przewodniczy ?wiatowemu Dniu Modlitwy o Pokój na Ba?kanach
 • 11 lutego 1994 - Jan Pawe? II ustanawia Papiesk? Akademi? Obrony ?ycia
 • 17 marca 1994 - audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina
 • 8 kwietnia 1994 - papie? ods?ania odrestaurowany fresk "S?d Ostateczny" Micha?a Anio?a w Kaplicy Syksty?skiej
 • 29 kwietnia - 27 maja 1994 - pobyt w poliklinice Gemelli (28 kwietnia papie? ?amie ko?? udow?)
 • 19 maja 1994 - audiencja dla prezydenta Lecha Wa??sy
 • 8 wrze?nia 1994 - papie? modli si? za pokój w Sarajewie (w tym dniu mia? by? z pielgrzymk? w obleganym przez Serbów mie?cie, wizyta nie dosz?a jednak do skutku - z przyczyn bezpiecze?stwa)
 • 10 - 11 wrze?nia 1994 - podró? do Chorwacji
 • 19 wrze?nia 1994 - ukazuje si? ksi??ka Jana Paw?a II pt. "Przekroczy? próg nadziei"
 • 26 grudnia 1994 - Jan Pawe? II zosta? og?oszony przez magazyn "Time" Cz?owiekiem Roku 1994
 • 11 - 21 stycznia 1995 - pielgrzymka na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki
 • 1995 – encyklika „Evangelium vitae”
 • 1995 – ukazuje si? encyklika „Ut unum sint”
 • 20 - 22 maja 1995 - pielgrzymka do Czech
 • 22 maja 1995 - krótka wizyta papie?a w Skoczowie, Bielsku-Bia?ej i w ?ywcu (zorganizowana przy okazji wizyty w Czechach, pielgrzymka mia?a charakter nieoficjalny)
 • 30 czerwca - 3 lipca 1995 - papieska wizyta na S?owacji
 • 9 - 10 wrze?nia 1995 - papie? przebywa w Loreto na spotkaniu z m?odzie??
 • 14 - 20 wrze?nia 1995 - kolejna podró? do Afryki (RPA, Kamerun, Kenia)
 • 5 pa?dziernika 1995 - Jan Pawe? II przemawia na forum ONZ (przy okazji pielgrzymki do USA, 4-8 pa?dziernika)
 • 5 - 12 lutego 1996 - podró? do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli
 • 14 kwietnia 1996 - podró? do Tunezji
 • 15 kwietnia 1996 - spotkanie z naczelnym rabinem Rzymu Elio Toaff?
 • 7 - 19 maja 1996 - podró? do S?owenii
 • 21 - 23 czerwca 1996 - pielgrzymka do Niemiec
 • 6 - 7 wrze?nia 1996 - papieska wizyta na W?grzech
 • 19 - 23 wrze?nia 1996 - pielgrzymka do Francji
 • 6 - 15 pa?dziernika 1996 - Jan Pawe? II znowu przebywa w klinice Gemelli w Rzymie
 • Listopad 1996 - papie? ?wi?tuje 50-lecie ?wi?ce? kap?a?skich
 • 15 listopada 1996 - do ksi?gar? trafia ksi??ka Jana Paw?a II pt. "Dar i tajemnica"
 • 19 listopada 1996 - spotkanie z Fidelem Castro w Watykanie
 • 23 - 25 stycznia 1997 - wizyta w Watykanie ormia?skiego katolikosa Cylicji Arama Keszisziana
 • 7 kwietnia 1997 - papie? przyjmuje prezydenta Aleksandra Kwa?niewskiego
 • 12 - 13 kwietnia 1997 - podró? do Bo?ni i Hercegowiny
 • 25 - 27 kwietnia 1997 - kolejna papieska wizyta w Czechach
 • 31 maja - 10 czerwca 1997 - pielgrzymka do Polski (Wroc?aw, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Pozna?, Kalisz, Cz?stochowa, Zakopane, Lud?mierz, Kraków, Dukla, Krosno)
 • 2 - 6 pa?dziernika 1997 - podró? do Brazylii
 • 21 - 26 stycznia 1998 - papie? leci na Kub?
 • Luty - marzec 1998 - ratyfikacja konkordatu z Rzeczpospolit? Polsk?, wymiana dokumentów konkordatowych
 • 21 - 23 marca 1998 - pielgrzymka do Nigerii
 • 12 czerwca 1998 - Jan Pawe?II przyjmuje w Watykanie Jasera Arafata - jako przywódc? Autonomii Palesty?skiej
 • 19 - 21 czerwca 1998 - kolejna pielgrzymka papie?a do Asutrii
 • 2 - 4 pa?dziernika 1998 - Jan Pawe? II w Chorwacji
 • 11 pa?dziernika 1998 - papie? kanonizuje siostr? Teres? Benedykt? od Krzy?a - Edyt? Stein
 • 1998 – encyklika „Fides et ratio”
 • 22 - 27 stycznia 1999 - podró? do Ameryki Pó?nocnej (Meksyku i do Stanów Zjednoczonych)
 • 2 maja 1999 - Jan Pawe? II beatyfikuje stygmatyka Ojca Pio z San Giovanni Rotondo
 • 7 - 9 maja 1999 - papie? przebywa w Rumunii
 • 5 - 17 czerwca 1999 - kolejna wizyta Jana Paw?a II w naszym kraju (odwiedza m.in. Gda?sk, Pelplin, Liche?, Warszaw?, Bydgoszcz, Toru?)
 • 5 - 9 listopada 1999 - Jan Pawe? II w Indiach i Gruzji
 • 24 - 25 grudnia 1999 - w Wigili? o pó?nocy papie? otwiera Drzwi ?wi?te w Bazylice ?w. Piotra na znak otwarcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
 • 18 stycznia 2000 - nabo?e?stwo ekumeniczne w Bazylice ?w. Paw?a za Murami w Rzymie z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
 • 24 - 26 lutego 2000 - papie? pielgrzymuje na gór? Synaj
 • 12 marca 2000 - Dzie? Przebaczenia. Wyznanie win pope?nionych przez ludzi Ko?cio?a, Jan Pawe? II przeprasza m.in. ?ydów za prze?ladowania
 • 20 - 26 marca 2000 - pielgrzymka do Ziemi ?wi?tej
 • 12-13 maja 2000 - papie? beatyfikuje w Fatimie (Portugalia) dwójk? wizjonerów: Franciszka i Hiacynt? Marto
 • 18 czerwca 2000 - Jan Pawe? II otwiera w Watykanie 47. Mi?dzynarodowy Kongres Eucharystyczny
 • 31 pa?dziernika 2000 - ?w. Tomasz More patronem polityków i rz?dz?cych
 • 6 stycznia 2001 - Jan Pawe? II zamyka uroczysto?ci Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
 • 4-9 maja 2001 - podró? do Grecji, Syrii i na Malt? (?ladami ?w. Paw?a z Tarsu)
 • 23 - 27 czerwca 2001 - wizyta na Ukrainie
 • 12 wrze?nia 2001 - Jan Pawe? II jednoznacznie pot?pia w trakcie audiencji generalnej ataki terrorystyczne w USA z 11 wrze?nia
 • 22 - 27 wrze?nia 2001 - pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii
 • 22 - 26 maja 2002 - Jan Pawe? II odwiedza Azerbejd?an i Bu?gari?
 • 24 lipca – 2 sierpnia 2002 - podró? do Kanady, Guatemali, Meksyku.
 • 16 czerwca 2002 - kanonizacja Ojca Pio
 • 16 - 19 sierpnia 2002 - pielgrzymka do Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków)
 • Wrzesie? 2002 - w trakcie pobytu w letniej rezydencji Castel Gandolfo Jan Pawe? II pisze poemat "Tryptyk Rzymski"
 • 6 pa?dziernika 2002 - kontrowersyjna kanonizacja Jose Marii Eskrivy de Balaguera, za?o?yciela Opus Dei
 • 16 pa?dziernika 2002 - papie? publikuje list „Rosarium Virginis Mariae” traktuj?cy o ró?a?cu maryjnym
 • 31 pa?dziernika 2002 - Jan Pawe? II otrzymuje tytu? honorowego obywatela Rzymu
 • 2003 – ukazuje si? ostania papieska encyklika “Ecclesia de eucharistia”
 • 13 lutego 2003 - spotkanie z g?ównym rabinem Rzymu Riccardem Di Segnia
 • Wiosna 2003 – na ca?ym ?wiecie ukazuj? si? wydania „Tryptyku rzymskiego”
 • 22 marca 2003 – Jan Pawe? II pot?pia wojn? w Iraku
 • Kwiecie? 2003 – papie? wyra?a wol? odwiedzenia Rosji (ostatecznie do pielgrzymki nigdy nie dojdzie)
 • 3 - 4 maja 2003 – podró? do Hiszpanii
 • 6 - 9 czerwca 2003 - 100. pielgrzymka Jana Paw?? II - do Chorwacji
 • 22 czerwca 2003 - papieska podró? do Bo?ni i Hercegowiny
 • 28 - 29 czerwca 2003 - spotkanie z delegacj? Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bart?omieja I w Rzymie
 • Lipiec 2003 – papie? przebywa w Castel Gandolfo, ?wiatowe media pisz? o z?ym stanie zdrowia Jana Paw?a II
 • Wrzesie? 2003 - zwierzchnik w?oskiej wspólnoty ?ydowskiej Emmanuelle Pacifici zg?osi? papie?a do medalu Sprawiedliwy W?ród Narodów ?wiata
 • 11 – 14 wrze?nia 2003 – podró? na S?owacj?
 • Pa?dziernik 2003 – polskie media zastanawiaj? si?, czy Jan Pawe? II otrzyma Pokojow? Nagrod? Nobla
 • Stycze? 2004 – Jan Pawe? II ogl?da „Pasj?” Mela Gibsona w swoich prywatnych apartamentach w Watykanie
 • 16 stycznia 2004 – papie? mówi w trakcie spotkania z rabinami z Izraela, ?e antysemityzm jest grzechem ci??kim
 • 11 marca 2004 – Jan Pawe? II pot?pia zamach terrorystyczny na dworcu Atocha w Madrycie
 • 5 – 6 czerwca 2004 – pielgrzymka do Szwajcarii
 • Czerwiec 2004 – papie? og?asza rok 2005 Rokiem Eucharystii
 • 15 – 16 sierpnia 2004 – Jan Pawe? II przebywa w sanktuarium maryjnym w Lourdes we Francji
 • Sierpie? 2004 – papie? przekazuje ikon? Matki Bo?ej Kaza?skiej Patriarchatowi Moskiewskiemu
 • Wrzesie? 2004 – rusza produkcja filmu biograficznego o Karolu Wojtyle w re?yserii Giacomo Battiato. G?ówn? rol? gra Piotr Adamczyk.
 • Koniec grudnia 2004 – Jan Pawe? II apeluje o solidarno?? z ofiarami tsunami w Azji Po?udniowo - Wschodniej
 • Stycze? 2005 – stan zdrowia papie?a pogarsza si? z dnia na dzie?
 • Stycze? 2005 – Watykan odwo?uje papieskie spotkania
 • 9 lutego 2005 – Jan Pawe? II nie bierze udzia?u w uroczysto?ciach ?rody Popielcowej
 • Luty 2005 – ?wiatowe media spekuluj?, czy papie? powinien ust?pi? ze stanowiska, dyskusja wokó? tematu ewentualnego nast?pcy Jana Paw?a II
 • Luty – marzec 2005 – papie? podupada na zdrowiu, dwukrotnie przebywa w klinice Gemelli, lekarze dokonuj? zabiegu tracheotomii
 • Luty - marzec 2005 – na ca?ym ?wiecie ukazuj? si? przek?ady nowej ksi??ki papie?a pt. „Pami?? i to?samo??”
 • 6 marca 2005 – papie? b?ogos?awi wiernych z okna swojego apartamentu w Watykanie (przed drugim powrotem do kliniki)
 • 16 marca 2005 – papie? pojawia si? w oknie w Watykanie
 • Wielkanoc 2005 – papie? nie bierze bezpo?redniego udzia?u w uroczysto?ciach Wielkiego Postu i Zmartwychwstania Pa?skiego
 • 27 marca 2005 – Jan Pawe? II udziela w Wielk? Niedziel? milcz?cego b?ogos?awie?stwa „Urbi et Orbi”
 • 30 marca 2005 – papie? od?ywiany jest przez sond? bezpo?rednio do ?o??dka
 • 31 marca 2005 – Jan Pawe? II przechodzi w nocy ci??ki zawa?, po reanimacji odmawia przewiezienia do kliniki Gemelli
 • 1 kwietnia 2005 – Ali Agca deklaruje, ?e modli si? za Jana Paw?a II, za g?ow? Ko?cio?a Katolickiego modl? si? równie? polscy muzu?manie, na Placu ?w. Piotra czuwa ponad 10 tys. ludzi, do Watykanu od rz?dów wielu pa?stwa sp?ywaj? depesze z ?yczeniami powrotu do zdrowia i wytrwa?o?ci, za papie?a modl? si? wyznawcy wielu od?amów chrze?cija?stwa
 • 2 kwietnia 2005 roku – papie? Jan Pawe? II umiera w Watykanie
Jerzy Pi?tek

Testament Jana Paw?a II
Radio Watyka?skie opublikowa?o testament Jana Paw?a II. Pierwsza notatka pochodzi z 6 marca 1979 roku. Testament rozpoczyna si? cytatem z Ewangelii wg ?w. Mateusza "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyb?dzie". Na dyspozytora ostatniej swojej woli papie? wyznaczy? osobistego sekretarza abp. Stanis?awa Dziwisza. Co do miejsca pochówku napisa? "O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy". Pe?ny tekst testamentu zamieszczono poni?ej.

Testament z dnia 6.III.1979.
(i dodatki pó?niejsze)
W Imi? Trójcy Przenaj?wi?tszej. Amen.

"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyb?dzie" (por. Mt 24, 42) – te s?owa przypominaj? mi ostateczne wezwanie, które nast?pi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragn? za nim pod??y? i pragn?, aby wszystko, co sk?ada si? na moje ziemskie ?ycie, przygotowa?o mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nast?pi, ale tak jak wszystko, równie? i t? chwil? oddaj? w r?ce Matki mojego Mistrza: totus Tuus.W tych samych r?kach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi zwi?za?o mnie moje ?ycie i moje powo?anie. W tych R?kach zostawiam nade wszystko Ko?ció?, a tak?e mój Naród i ca?? ludzko??. Wszystkim dzi?kuj?. Wszystkich prosz? o przebaczenie. Prosz? tak?e o modlitw?, aby Mi?osierdzie Bo?e okaza?o si? wi?ksze od mojej s?abo?ci i niegodno?ci.
W czasie rekolekcji przeczyta?em raz jeszcze testament Ojca ?wi?tego Paw?a VI. Lektura ta sk?oni?a mnie do napisania niniejszego testamentu.
Nie pozostawiam po sobie w?asno?ci, któr? nale?a?oby zadysponowa?. Rzeczy codziennego u?ytku, którymi si? pos?ugiwa?em, prosz? rozda? wedle uznania. Notatki osobiste spali?. Prosz?, a?eby nad tymi sprawami czuwa? Ks. Stanis?aw, któremu dzi?kuj? za tyloletni? wyrozumia?? wspó?prac? i pomoc. Wszystkie za? inne podzi?kowania zostawiam w sercu przed Bogiem Samym, bo trudno je tu wyrazi?.
Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wyda? Ojciec ?wi?ty Pawe? VI. (dodatek na marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. 13.III.1992). O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy.
"Apud Dominum Misericordia et copiosa apud Eum redemptio"
Jan Pawe? pp. II
Rzym, 6.III.1979

Po ?mierci prosz? o Msze ?wi?te i modlitwy.
5.III.1990

Wyra?am najg??bsz? ufno??, ?e przy ca?ej mojej s?abo?ci Pan udzieli mi ka?dej ?aski potrzebnej, aby sprosta? wedle Jego Woli wszelkim zadaniom, do?wiadczeniom i cierpieniom, jakich zechce za??da? od swego s?ugi w ci?gu ?ycia. Ufam te?, ?e nie dopu?ci, abym kiedykolwiek przez jakie? swoje post?powanie: s?owa, dzia?anie lub zaniedbanie dzia?a?, móg? sprzeniewierzy? si? moim obowi?zkom na tej ?wi?tej Piotrowej Stolicy.

24.II. – 1. III.1980

Równie? w ci?gu tych rekolekcji rozwa?a?em prawd? o Chrystusowym kap?a?stwie w perspektywie owego Przej?cia, jakim dla ka?dego z nas jest chwila jego ?mierci. Rozstania si? z tym ?wiatem – aby narodzi? si? dla innego, dla ?wiata przysz?ego, którego znakiem decyduj?cym, wymownym jest dla nasZmartwychwstanie Chrystusa.
Odczyta?em wi?c zesz?oroczny zapis mojego testamentu, dokonany równie? w czasie rekolekcji – porówna?em go z testamentem mojego wielkiego Poprzednika i Ojca Paw?a VI, z tym wspania?ym ?wiadectwem o ?mierci chrze?cijanina i papie?a – oraz odnowi?em w sobie ?wiadomo?? spraw, do których sporz?dzony przeze mnie (w sposób raczej prowizoryczny) ów zapis z 6.III.1979 si? odnosi.
Dzisiaj pragn? do niego doda? tylko tyle, ?e z mo?liwo?ci? ?mierci ka?dy zawsze musi si? liczy?. I zawsze musi by? przygotowany do tego, ?e stanie przed Panem i S?dzi? – a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Wi?c i ja licz? si? z tym nieustannie, powierzaj?c ów decyduj?cy moment Matce Chrystusa i Ko?cio?a – Matce mojej nadziei.
Czasy, w których ?yjemy, s? niewymownie trudne i niespokojne. Trudna tak?e i nabrzmia?a w?a?ciw? dla tych czasów prób? – sta?a si? droga Ko?cio?a, zarówno Wiernych jak i Pasterzy. W niektórych krajach, (jak np. w tym, o którym czyta?em w czasie rekolekcji), Ko?ció? znajduje si? w okresie takiego prze?ladowania, które w niczym nie ust?puje pierwszym stuleciom, raczej je przewy?sza co do stopnia bezwzgl?dno?ci i nienawi?ci. Sanguis Martyrum – semen Christianorum. A prócz tego – tylu ludzi ginie niewinnie, cho?by i w tym kraju, w którym ?yjemy...
Pragn? raz jeszcze ca?kowicie zda? si? na Wol? Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zako?czy? moje ziemskie ?ycie i pasterzowanie. W ?yciu i ?mierci Totus Tuus przez Niepokalan?. Przyjmuj?c ju? teraz t? ?mier?, ufam, ?e Chrystus da mi ?ask? owego ostatniego Przej?cia czyli Paschy. Ufam te?, ?e uczyni j? po?yteczn? dla tej najwi?kszej sprawy, której staram si? s?u?y?: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów i ludów (w?ród nich serce w szczególny sposób si? zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzy? – dla sprawy Ko?cio?a, dla chwa?y Boga Samego.
Niczego wi?cej nie pragn? dopisa? do tego, co napisa?em przed rokiem – tylko wyrazi? ow? gotowo?? i ufno?? zarazem, do jakiej niniejsze rekolekcje ponownie mnie usposobi?y.
Jan Pawe? pp. II

5.III.1982

W ci?gu tegorocznych rekolekcji przeczyta?em (kilkakrotnie) tekst testamentu z 6.III.1979. Chocia? nadal uwa?am go za prowizoryczny (nie ostateczny), pozostawiam go w tej formie, w jakiej istnieje. Niczego (na razie) nie zmieniam, ani te? niczego nie dodaj?, gdy chodzi o dyspozycje w nim zawarte.
Zamach na moje ?ycie z 13.V.1981 w pewien sposób potwierdzi? s?uszno?? s?ów zapisanych w czasie rekolekcji z 1980 r. (24.II – 1.III).
Tym g??biej czuj?, ?e znajduj? si? ca?kowicie w Bo?ych R?kach – i pozostaj? nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzaj?c si? Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).
Jan Pawe? pp. II

5.III.1982

Ps. W zwi?zku z ostatnim zdaniem testamentu z 6.III.1979 (: O miejscu m.inn.pogrzebu) "niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy" - wyja?niam, ?e mam na my?li Metropolit? Krakowskiego lub Rad? G?ówn? Episkopatu Polski – Kolegium Kardynalskie za? prosz?, aby ewentualnym pro?bom w miar? mo?no?ci uczynili zado??.

1.III.1985 (w czasie rekolekcji):

Jeszcze – co do zwrotu "Kolegium Kardynalskie i Rodacy": "Kolegium Kardynalskie" nie ma ?adnego obowi?zku pyta? w tej sprawie "Rodaków", mo?e jednak to uczyni?, je?li z jakich? powodów uzna za stosowne.
JPII

Rekolekcje jubileuszowego roku 2000
(12.-18.III.)
(do testamentu)

1. Kiedy w dniu 16.pa?dziernika 1978 konklawe kardyna?ów wybra?o Jana Paw?a II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszy?ski powiedzia? do mnie: "zadaniem nowego papie?a b?dzie wprowadzi? Ko?ció? w Trzecie Tysi?clecie". Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dos?ownie, ale taki z pewno?ci? by? sens tego, co wówczas us?ysza?em. Wypowiedzia? je za? Cz?owiek, który przeszed? do historii jako Prymas Tysi?clecia. Wielki Prymas. By?em ?wiadkiem Jego pos?annictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Jego zmaga? i Jego zwyci?stwa. "Zwyci?stwo, kiedy przyjdzie, b?dzie to zwyci?stwo przez Maryj?" - zwyk? by? powtarza? Prymas Tysi?clecia s?owa swego Poprzednika kard. Augusta Hlonda.
W ten sposób zosta?em poniek?d przygotowany do zadania, które w dniu 16. pa?dziernika 1978 r. stan??o przede mn?. W chwili, kiedy pisz? te s?owa jubileuszowy Rok 2000 sta? si? ju? rzeczywisto?ci?, która trwa. W nocy 24 grudnia 1999 r. zosta?a otwarta symboliczna Brama Wielkiego Jubileuszu w Bazylice ?w. Piotra, z kolei u ?w. Jana na Lateranie, u Matki Bo?ej Wi?kszej (S.Maria Maggiore) – w Nowy Rok, a w dniu 19 stycznia Brama Bazyliki ?w. Paw?a "za murami". To ostatnie wydarzenie ze wzgl?du na swój ekumeniczny charakter szczególnie zapisa?o si? w pami?ci.

2. W miar? jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa si? naprzód, z dnia na dzie? i z miesi?ca na miesi?c, zamyka si? za nami dwudziesty wiek, a otwiera wiek dwudziesty pierwszy. Z wyroków Opatrzno?ci dane mi by?o ?y? w tym trudnym stuleciu, które odchodzi do przesz?o?ci, a w roku, w którym wiek mego ?ycia dosi?ga lat osiemdziesi?ciu ("octogesima adveniens"), nale?y pyta?, czy nie czas powtórzy? za biblijnym Symeonem "Nuncdimittis"?
W dniu 13. maja 1981 r., w dniu zamachu na Papie?a podczas audiencji na placu ?w. Piotra, Opatrzno?? Bo?a w sposób cudowny ocali?a mnie od ?mierci. Ten, który jest jedynym Panem ?ycia i ?mierci, sam mi do ?ycie przed?u?y?, niejako podarowa? na nowo. Odt?d ono jeszcze bardziej do Niego nale?y. Ufam, ?e On Sam pozwoli mi rozpozna?, dok?d mam pe?ni? t? pos?ug?, do której mnie wezwa? w dniu 16.pa?dziernika 1978. Prosz? Go, a?eby raczy? mnie odwo?a? wówczas, kiedy Sam zechce. "W ?yciu i ?mierci do Pana nale?ymy ... Pa?scy jeste?my" (por. Rz 14, 8). Ufam te?, ?e dok?d dane mi b?dzie spe?nia? Piotrow? pos?ug? w Ko?ciele, Mi?osierdzie Bo?e zechce u?ycza? mi si? do tej pos?ugi nieodzownych.

3. Jak co roku podczas rekolekcji odczyta?em mój testament z dnia 6.III.1979. Dyspozycje w nim zawarte w dalszym ci?gu podtrzymuj?. To, co wówczas a tak?e w czasie kolejnych rekolekcji zosta?o dopisane, stanowi odzwierciedlenie trudnej i napi?tej sytuacji ogólnej, która cechowa?a lata osiemdziesi?te. Od jesieni roku 1989 sytuacja ta uleg?a zmianie. Ostatnie dziesi?ciolecie ubieg?ego stulecia wolne by?o od dawniejszych napi??, co nie znaczy, ?e nie przynios?o z sob? nowych problemów i trudno?ci. Niech b?d? dzi?ki Bo?ej Opatrzno?ci w sposób szczególny za to, ?e okres tzw. "zimnej wojny" zako?czy? si? bez zbrojnego konfliktu nuklearnego, którego niebezpiecze?stwo w minionym okresie wisia?o nad ?wiatem.

4. Stoj?c na progu trzeciego tysi?clecia "in medio Ecclesiae", pragn? raz jeszcze wyrazi? wdzi?czno?? Duchowi ?wi?temu za wielki dar Soboru Watyka?skiego II, którego wraz z ca?ym Ko?cio?em – a w szczególno?ci z ca?ym Episkopatem – czuj? si? d?u?nikiem. Jestem przekonany, ?e d?ugo jeszcze dane b?dzie nowym pokoleniom czerpa? z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarowa?. Jako Biskup, który uczestniczy? w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragn? powierzy? to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji s? i b?d? w przysz?o?ci powo?ani. Sam za? dzi?kuj? Wiecznemu Pasterzowi za to, ?e pozwoli? mi tej wielkiej sprawie s?u?y? w ci?gu wszystkich lat mego pontyfikatu.
"In medio Ecclesiae" ... od najm?odszych lat biskupiego powo?ania – w?a?nie dzi?ki Soborowi – dane mi by?o do?wiadczy? braterskiej wspólnoty Episkopatu. Jako kap?an Archidiecezji Krakowskiej do?wiadczy?em, czym jest braterska wspólnota prezbyterium – Sobór za? otworzy? nowy wymiar tego do?wiadczenia.

5. Ile? osób winien bym tutaj wymieni?? Chyba ju? wi?kszo?? z nich Pan Bóg powo?a? do Siebie – Tych, którzy jeszcze znajduj? si? po tej stronie, niech s?owa tego testamentu przypomn?, wszystkich i wsz?dzie, gdziekolwiek si? znajduj?.
W ci?gu dwudziestu z gór? lat spe?niania Piotrowej pos?ugi "in medio Ecclesiae" dozna?em ?yczliwej i jak?e owocnej wspó?pracy wielu Ksi??y Kardyna?ów, Arcybiskupów i Biskupów, wielu kap?anów, wielu osób zakonnych – Braci i Sióstr – wreszcie bardzo wielu osób ?wieckich, ze ?rodowiska kurialnego, ze strony wikariatu Diecezji Rzymskiej oraz spoza tych ?rodowisk.
Jak?e nie ogarn?? wdzi?czn? pami?ci? wszystkich na ?wiecie Episkopatów, z którymi spotyka?em si? w rytmie odwiedzin "ad limina Apostolorum"? Jak?e nie pami?ta? tylu Braci chrze?cijan – nie katolików? A rabina Rzymu? i tylu innych przedstawicieli religii pozachrze?cija?skich? A ilu przedstawicieli ?wiata kultury, nauki, polityki, ?rodków przekazu?

6. W miar?, jak zbli?a si? kres mego ziemskiego ?ycia, wracam pami?ci? do jego pocz?tku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie zna?em, bo zmar?a przed moim narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie zosta?em ochrzczony, do tego miasta mojej m?odo?ci, do rówie?ników, kole?anek i kolegów ze szko?y podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowa?em jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici, i krakowskiej ?w. Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do ?rodowiska ... do wielu ?rodowisk ... w Krakowie, w Rzymie ... do osób, które Pan mi szczególnie powierzy? –
wszystkim pragn? powiedzie? jedno: "Bóg Wam zap?a?"!
"In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum".

A.D.
17.III.2000

Tomasz Dyczko

Twórczo?? literacka Karola Wojty?y - papie?a Jana Paw?a II
Jan Pawe? II by? papie?em niezwyk?ym - sprawowa? pos?ug? kap?a?sk?, przez kilkadziesi?t lat kierowa? Ko?cio?em Katolickim, niestrudzenie pielgrzymowa? po ?wiecie, apelowa? o pokój... By? jednak nie tylko osob? duchown?, autorytetem moralnym, lecz równie? pisarzem. Od najm?odszych lat interesowa? si? teatrem i literatur?. Opublikowa? kilka dramatów, zbiory poezji, rozwa?ania, my?li i opracowania filozoficzne. Poni?ej prezentujemy bibliografi? dzie? papie?a-literata.

2005 - "Pami?? i to?samo??"
2004 - "Wsta?cie! Chod?my!"
2003 - "Tryptyk Rzymski"
2002 - "Autobiografia"
1996 - "Dar i Tajemnica"
1994 - "Przekroczy? próg nadziei" (wywiad - rzeka udzielony w?oskiemu dziennikarzowi Vittorio Massoriemu)
1979 - "My?l?c ojczyzna".
1975 - "Rozwa?ania o ?mierci"
1960 - "Przed sklepem jubilera"
1950 - "Brat naszego Boga" (sztuka teatralna)
1946 - "Pie?? o Bogu ukrytym"
1940 - "Hiob", "Jeremiasz" (sztuki teatralne)Papieskie dokumenty
Podczas swojego pontyfikatu papie? Jan Pawe? II wyda? wiele dokumentów, które w niezwyk?y sposób wp?yn??y na ?ycie Ko?cio?a i wiernych, zmieniaj?c oblicze instytucji przez niektórych uwa?anej za skostnia?? i oddalon? od rzeczywisto?ci. I cho? papie? nigdy, w ?adnym aspekcie nie zmieni? nauki Ko?cio?a, niektóre z dokumentów wprowadza?y rewolucj? w jej pojmowaniu.

Przedstawiamy najwa?niejsze dokumenty wydane przez papie?a Jana Paw?a II.

ENCYKLIKI

REDEMPTOR HOMINIS (Odkupiciel cz?owieka) / 4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Paw?a II ma charakter ewangelizacyjny. Papie? loncentruje si? w niej na wyzwoleniu cz?owieka poprzez jego wewn?trzn? przemian? i uznanie prymatu dóbr duchowych nad materialnymi. Dokument zawiera tak wa?ne dla ca?ego pontyfikatu papieskiego wezwanie do powszechnej ewangelizacji i dialogu zarówno z innymi wyznaniami chrze?cija?skimi jak te? z religiami niechrze?cija?skimi.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

DIVES IN MISERICORDIA ("Bogaty w mi?osierdziu swoim Bóg") / 30 listopada 1980
W swojej drugiej encyklice papie? przypomina?, ?e Mi?o?? jest wi?ksza ni? grzech. Mówi?c o dramacie wspó?czesnego cz?owieka Jan Pawe? II wielokrotnie podkre?la, ?e nie ma sytuacji bez wyj?cia i ?e w ka?dym czasie, w ka?dej epoce Bóg przychodzi cz?owiekowi z pomoc?. Podkre?la rol? mi?osierdzia Bo?ego w ?yciu chrze?cijanina.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

SLAVORUM APOSTOLI (Aposto?owie S?owian) / 2 wrze?nia 1985
Encyklika wydana w tysi?csetni? rocznic? dzie?a ewangelizacji ?wi?tych Cyryla i Metodego i po?wi?cona misyjnym dzie?om Ko?cio?a. Papie? przywo?uje postaci misjonarzy Europy, by pokaza? aktualne problemy zwi?zane z misjami, te? na koniecznos? pokonywania podzia?ów mi?dzy narodami, jak równie? mi?dzy Ko?cio?ami chrze?cija?skimi.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

LABOREM EXERCENS (O pracy ludzkiej) / 14 wrze?nia 1981
Jedna z najbardziej znanych encyklik, w której Jan Pawe? II przeprowadzi? w niej analiz? problematyki pracy ludzkiej w warunkach wspó?czesnego ?wiata. Papie? wskazuje ?e najwa?niejsza jest osoba ludzka, a praca powinna by? ?rodkiem utrzymania i pomna?ania dobrobytu kraju oraz samorealizacji cz?owieka a nie celem samym w sobie. Dokument mówi tak?e o uprawnieniach pracowników, o roli i zadaniach zwi?zków zawodowych oraz o godno?ci cz?owieka w stosunkach zawodowych.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

REDEMPTORIS MISSIO (Misja Chrystusa Odkupiciela) / 7 grudnia 1990
Encyklika dotyczy ewangelizacji i misji, która jest podstawowym powo?aniem Ko?cio?a. Papie? wskazuje, ?e powinna by? ona realizowana z tym samym zapa?em jak to dzia?o si? w czasach apostolskich. Przypomina te?, ?e mimo istnienia licznych organizacji misyjnych, ka?dy chrze?cijanin jest zobowi?zany do ewangelizacji - do bycia misjonarzem w swoim ?rodowisku.

Pe?na tre?? adhortacji w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej


DOMINUM ET VIVIFICANTEM ("Pana i O?ywiciela") / 5 maja 1986
Dokument dotyczy roli trzeciej Osoby Trójcy ?wi?tej - Ducha ?wi?tego. Papie? skupia si? na jego zasadniczej roli w ?yciu zarówno wspó?noty ludzi wierz?cych jak i w istnieniu ca?ego ?wiata. Jan Pawe? II wskazuje na staro?ytno?? wiary w osob? Ducha ?wi?tego, sformu?owanej na Soborze Powszechnym w Konstantynopolu w 381 r. i wyznawanej do dzisiaj w Credo: "Wierz? w Ducha ?wi?tego, Pana i O?ywiciela". Przypomina te? jak? misj? ma Duch w Ko?ciele i ?wiecie - ma on przekonywa? o grzechu, umacnia? Ko?ció? i o?ywia? wierz?cych.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej


REDEMPTORIS MATER (Matka Odkupiciela) / 3 marca 1987
Encyklika po?wi?cona Marii, matce Jezusa. Papie? który w szczególny sposób odnosi? si? do Bogarodzicy, ukazuje centralne miejsce i rol? Matki Jezusa w Ko?ciele, podkre?laj? jej wynikaj?ce z jej podwójnego zwi?zku z Chrystusem i Ko?cio?em macierzy?skie po?rednictwo. Ukazuje te? Mari? jako wyj?tkowy wzór do na?ladowania przez jej pos?ysze?stwo Bo?emu s?owu. Po?wo?uje si? na bardzo bogate wschodnie tradycje maryjne.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

SOLLICITUDO REI SOCIALIS (Spo?eczna Troska)/ 30 grudnia 1987
Papie? wskazuje na spo?eczne problemy wspóczesnego ?wiata Ostrzega, ?e istnieja w nim tak powa?ne problemy jak ci?g?e zagro?enie ?ycia i poczucia bezpiecze?stwa niemal na ca?ym globie. Wykazuje te? ogromn? trosk? o ubogich na któr? sk?ada si? nie tylko materialne wsparcie ale te? duchowa pomoc. Nawi?zuj?c do jedynej dotychczas spo?ecznej encykliki Paw?a VI, "Populorum progresio", Jan Pawe? II podsumowuje 20 lat spo?ecznych dzia?a? Ko?cio?a po tej encyklice.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej


CENTESIMUS ANNUS (Setna rocznica) / 1 maja 1991
Dokument wyja?nia podstawy katolickiej nauki spo?ecznej w ?wietle wspó?czesnych do?wiadcze? historycznych, skupiaj?c si? szczególnie na za?amaniu si? idei marksistowskich, skompromitowaniu komunizmu jako systemu oraz upadku re?imów na tym systemie budowanych.
Papie? uznaj?c osi?gni?cia gospodarcze kapitalizmu, zwraca jednak uwag? naniebezpiecze?stwa jakie niesie ze sob? liberalizm nie wsparty waro?ciami etycznymi.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej


VERITATIS SPLENDOR (Blask prawdy) / 6 sierpnia 1993
Jan Pawe? II wskazuje na zawarte w s?owach Jezusa odpowiedzi na jedno z zasadniczych pyta? ka?dego cz?owieka "Co mam czyni??". Wskazuje na zawsze istniej?c? relacj? mi?dzy wiar? a moralno?ci? i pisze o ?wiadectwie moralnego chrze?cija?skiego ?ycia, które mo?e stanowi? doskona?e narz?dzie ewangelizacyjne.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

EVANGELIUM VITAE (Ewangelia ?ycia) / 25 marca 1995
Papie? w tym dokumencie daje wyraz swojej twardej postawie w zakresie nienaruszalno?ci ?ycia ludzkiego od pocz?cia do naturalnej ?mierci. wyk?ada, rozwija i t?umaczy negatywne stanowisko Ko?cio?a w sprawie aborcji i eutanazji. Encyklika wzbudzi?a wiele kontrowersji, szczególnie jesli chodzi o stanowisko Ko?cio?a w sprawie stosowania ?rodków antykoncepcyjnych oraz eksperymentów biologicznych i genetycznym na cz?owieku.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej


UT UNUM SINT (Aby byli jedno) / 25 maja 1995
Encyklika, w której papie? wyja?nia katolickie zasady ekumenizmu i dialogu zbli?aj?cego podzielone chrze?cija?stwo. Wskazuje na wag? dzia?a? na rzecz jedno?ci chrze?cijan i na korzy?ci jakie z niego wynikaj? dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Jednocze?nie przestrzega przed "fa?szywym ekumenizmem", który polega na negowaniu wiary i? to w ko?ciele katolickim jest pe?nia ?rodków zbawczych.

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej


FIDES ET RATIO (Wiara i rozum) / 14 wrze?nia 1998
Jakie s? relacje mi?dzy wiar? a rozumem? Encyklika dotyczy mi?dzy innymi filozofii, któr? papie? ukazuje jako wysi?ek ludzkiego intelektu zmierzaj?cego do odkrycia odpowiedzi na pytania, które nigdy nie przestan? niepokoi? cz?owieka - "Kim jestem", "Sk?d przychodz? i dok?d zmierzam?", "Dlaczego istnieje z?o?", "Co czeka mnie po tym ?yciu?". Mówi te? ?e nie ma sprzeczno?ci miedzy wiar? a rozumem, ?e "s? one jak dwa skrzyd?a wznosz?ce cz?owieka do Boga".

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej


ECCLESIA DE EUCHARISTIA / 17 kwietnia 2003
Dokument w ca?o?ci skupiony na Eucharystii. Jan Pawe? II przekazuje katolikom prawd? i? Ko?ció? ?yje dzi?ki Eucharystii, wyja?nia jej wyja?nia jej znaczenie, odnosz?c si? do krzy?owej ?mierci Jezusa, jego zmartwychwstania i zwi?zanej z tym realnej obecno?ci w ciele (która w?a?nie przez Eucharysti? mo?e by? do?wiadczana).

Pe?na tre?? encykliki w j?zyku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

ADHORTACJE


CATECHESI TRADENDAE (O katechizacji w naszych czasach) / 16 pa?dziernika 1979

FAMILIARIS CONSORTIO (O zadaniach rodziny chrze?cija?skiej) / 22 listopada 1981

REDEMPTIONIS DONUM (O konsekracji zakonnej w ?wietle tajemnicy odkupienia) / 25 marca 1984

RECONCILIATIO ET PAENITENTIA (O pojednaniu i pokucie) / 2 grudnia 1984

CHRISTIFIDELES LAICI (O powo?aniu i misji ?wieckich w Ko?ciele i ?wiecie) / 30 grudnia 1988

REDEMPTORIS CUSTOS (Opiekun Zbawiciela) / 15 sierpnia 1989

PASTORES DABO VOBIS (O formacji kap?anów we wspó?czesnym ?wiecie) / 25 marca 1992

ECCLESIA IN AFRICA (Ko?ció? w Afryce) / 14 sierpnia 1995

VITA CONSECRATA (O ?yciu konsekrowanym i jego roli w Ko?ciele i ?wiecie) / 25 marca 1996

ECCLESIA IN AMERICA (Ko?ció? w Ameryce) / 22 stycznia 1999

ECCLESIA IN ASIA (Ko?ció? w Azji) / 6 listopada 1999

ECCLESIA IN OCEANIA (Ko?ció? w Oceanii) / 22 listopada 2001

ECCLESIA IN EUROPA (Ko?ció? w Europie) / 28 czerwca 2003

PASTORES GREGIS (Pasterze owczarni) / 16 pa?dziernika 2003


KONSTYTUCJE APOSTOLSKIE

SAPIENTIA CHRISTIANA (O uniwersytetach i wydzia?ach teologicznych ) / 15 kwietnia 1979

MAGNUM MATRIMONII SACRAMENTUM (Prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Ma??e?stwem i Rodzin?) / 7 pa?dziernika 1982

UT SIT (O powo?aniu Pra?atury Personalnej „?wi?tego Krzy?a i Opus Dei” ) / 28 listopada 1982

SACRAE DISCIPLINAE LEGES (Konstytucja og?oszona z okazji wprowadzenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego) / 25 stycznia 1983

DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER (Nowe prawodawstwo w procedurze spraw kanonizacyjnych) / 25 stycznia 1983

SPIRITUALI MILITUM CURE (Konstytucja apostolska na temat ordynariatów wojskowych) / 21 kwietnia 1986

PASTOR BONUS (O odnowie i reformie Kurii Rzymskiej) / 28 czerwca 1988

EX CODE ECCLESIAE (O uniwersytetach katolickich) / 15 sierpnia 1990

FIDEI DEPOSITUM (og?oszona z okazji publikacji KATECHIZMU KO?CIO?A KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watyka?skim II ) / 11 pa?dziernika 1992

UNIVERSI DOMINICI GREGIS (Wakat Stolicy Apostolskiej i Wybór Biskupa Rzymskiego) / 22 lutego 1996

Joanna Gacka

Papie? pielgrzymuj?cy

W ci?gu swojego pontyfikatu papie? wielokrotnie okr??y? kul? ziemsk?. By? na wszystkich zamieszkanych kontynentach, odwiedza? zarówno koronowane g?owy jak i najubo?szych. Przemawia? w parlamentach, na stadionach. Jako pierwszy papie? w historii przekroczy? progi synagogi i meczetu. Przedstawiamy kalendarium papie?a - pielgrzyma.
Dominikana, Meksyk, Bahamy, 21 stycznia - 5 lutego 1979
Polska, 2-9 czerwca 1979
Irlandia i USA, 29 wrze?nia - 7 pa?dziernika 1979
Turcja, 28-30 listopada 1979
Afryka, 2-12 maja 1980
Francja, 30 maja - 2 czerwca 1980
Brazylia, 30 czerwca - 11 lipca 1980
Republika Federalna Niemiec, 15-19 listopada 1980
Daleki Wschód, 16-26 lutego 1981
Afryka, 12-19 lutego 1982
Portugalia, 12-15 maja 1982
Wielka Brytania, 28 maja - 2 czerwca 1982
Brazylia, Argentyna, 11-12 czerwca 1982
Szwajcaria, 15 czerwca 1982
San Marino, 29 sierpnia 1982
Hiszpania, 31 pa?dziernika - 9 listopada 1982
Ameryka ?rodkowa, 2-9 marca 1983
Polska, 16-23 czerwca 1983
Francja, 14-15 sierpnia 1983
Austria, 10-13 wrze?nia 1983
Daleki Wschód, 3-11 maja 1984
Szwajcaria, 12-17 czerwca 1984
Kanada, 9-20 wrze?nia 1984
Hiszpania , Dominikana, Puerto Rico, 10-13 pa?dziernika 1984
Ameryka Po?udniowa, 26 stycznia - 5 lutego 1985
Benelux , 11-21 maja 1985
Afryka, 8-19 sierpnia 1985
Liechtenstein, 8 wrze?nia 1985
Indie, 31 stycznia - 10 lutego 1986
Kolumbia, Santa Lucia, 1-8 lipca 1986
Francja, 4-7 pa?dziernika 1986
Azja - Oceania, 19 listopada - 2 grudnia 1986
Urugwaj, Chile, Argentyna, 31 marca - 13 kwietnia
Republika Federalna Niemiec, 30 kwietnia - 4 maja 1986
Polska, 8-14 czerwca 1979
USA, Kanada - 9-21 wrze?nia 1987
Ameryka ?aci?ska, 7-18 maja 1988
Austria, 23-27 czerwca 1988
Afryka, 10-19 wrze?nia 1988
Francja, 8-11 pa?dziernika 1988
Afryka, 28 kwietnia - 6 maja 1989
Skandynawia, 1-9 czerwca 1989
Hiszpania, 19-21 sierpnia 1989
Daleki Wschód, 6-16 pa?dziernika 1989
Afryka, 25 stycznia - 1 lutego 1990
Czechos?owacja, 21-22 kwietnia 1990
Ameryka ?aci?ska, 6-14 maja 1990
Malta, 25-27 maja 1990
Afryka, 1-10 wrze?nia 1990
Portugalia, 10-13 maja 1991
Polska, 1-9 czerwca oraz 13-16 sierpnia 1991
W?gry, 16-20 sierpnia 1991
Brazylia, 12-21 pa?dziernika 1991
Afryka, 19-26 lutego 1992
Afryka, 4-10 czerwca 1992
Republika Dominika?ska, 9-14 pa?dziernika 1992
Afryka - 3-10 lutego 1993
Albania, 25 kwietnia 1993
Hiszpania, 2-17 czerwca 1993
Ameryka ?aci?ska, USA, 9-16 sierpnia 1993
Litwa, ?otwa, Estonia, 4-10 wrze?nia 1993
Chorwacja, 10-11 wrze?nia 1994
Daleki Wschód, 11-21 stycznia 1995
Polska, 22 maja 1995 (wizyta nieoficjalna)
Czechy, 20-22 maja 1995
Belgia, 3-4 czerwca 1995
S?owacja, 30 czerwca - 3 lipca 1995
Afryka, 14-20 wrze?nia 1995
USA, 4-9 pa?dziernika 1995
Ameryka ?aci?ska, 5-11 lutego 1996
Tunezja, 14 kwietnia 1996
S?owenia, 17-19 maja 1996
Niemcy, 21-23 czerwca 1996
W?gry, 6-7 wrze?nia 1996
Francja, 19-22 wrze?nia 1996
Bo?nia-Hercegowina, 12-13 kwietnia 1997
Czechy, 25-27 kwietnia 1997
Liban, 10-11 maja 1995
Polska, 31 maja - 10 czerwca 1997
Francja, 21-24 sierpnia 1997
Brazylia, 2-6 pa?dziernika 1997
Kuba, 21-25 stycznia 1998
Nigeria, 21-23 marca 1998
Austria, 19-21 czerwca 1998
Chorwacja, 2-4 pa?dziernika 1998
Meksyk, USA, 22-28 stycznia 1999
Rumunia, 7-10 maja 1999
Polska, 5-17 czerwca 1999
S?owenia, 19 wrze?nia 1999
Indie, Gruzja, 6-9 listopada 1999
Egipt, 24-26 stycznia 2000
Jordania, Izrael, 20-26 marca 2000
Portugalia, 12-13 maja 2000
Grecja, Syria, Malta, 4-9 maja 2001
Ukraina, 23-27 lipca 2001
Kazachstan, Armenia, 22-27 wrze?nia 2001
Azerbejd?an, Bu?garia, 22-26 maja 2002
Kanada, Gwatemala, Meksyk, 23 lipca - 2 sierpnia 2002
Polska, 16-19 sierpnia 2002
Hiszpania, 3-4 maja 2003
Chorwacja, 5-9 czerwca 2003
Bo?nia i Hercegowina, 22 czerwca 2003
S?owacja, 11-14 wrze?nia 2003
Szwajcaria, 5-6 czerwca 2004
Francja (Lourdes), 14-15 sierpnia 2004

Powy?sze informacje zaczerpni?to ze strony http://papiez.polska.pl/

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jadwiga
02/11/2013 19:27
I jeszcze kilka zdj?? z Ró?a?ca na cmentarzu podczas deszczowego Dnia Zadusznego

Jadwiga
01/11/2013 17:07
W galerii zdj?? najnowsze zdj?cia z Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Warto tam zajrze? smiley

Jadwiga
13/01/2013 11:06
W galerii zdj?? nowe zdj?cia z rekolekcji adwentowych i pasterki - warto tam zajrze?! smiley

Przemek
09/12/2010 11:56
Nast?pi?a aktualizacja parafialnej galerii, której brak spowodowany by? problemami technicznymi. Zach?camy do odwiedzania naszej galerii. Za utrudnienia przepraszamy.

Przemek
25/12/2009 02:17
Zdj?cia z Pasterki ju? w galerii - zach?camy do ogl?dania.

Przemek
21/12/2009 22:22
W galerii dost?pne zdj?cia z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH.

Przemek
04/11/2009 23:54
Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych w galerii.

Przemek
19/09/2009 22:44
Piesza pielgrzymka do ?uromina oraz Pielgrzymka do Rostkowa dost?pne ju? s? w galerii.

Przemek
06/09/2009 13:47
Po?wi?cenie tornistrów ju? w galerii.

Przemek
17/08/2009 23:33
Zdj?cia z Odpustu Parafialnego s? ju? dost?pne w galerii.

Archiwum

3814992 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.10 | Coffee Time Theme by Gry Online