Strona G?ówna | Artyku?y | Forum | Linki | Galeria | Jak to by?o z budow? ko?cio?a w Niech?oninie |
Nawigacja
Strona G?ówna
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Ksi?ga Go?ci
Galeria
P?ockie Strony
Wiadomo?ci z innych serwisów
Informacje o Parafii
Ró?no?ci
Ostatnie Artykuły
Jak to by?o z budow?...
Jan Pawe? II
ks Dariusz Za??cki
Maryja Królowa Wszec...
Biskup Antoni D?ugos...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 54
Nieaktywowany Użytkownik: 1662
Najnowszy Użytkownik: xdarek
Last Seen Users
Jadwiga 1 week
xdarek253 weeks
bielik454 weeks
sebo811526 weeks
Przemek0223589 weeks
Przemek603 weeks
jola607 weeks
WrSr682 weeks
andrzej711 weeks
marian738 weeks
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Sprzedam mieszkanie ...
Rekolekcje w górach-...
Humor
Uwagi dotycz?ce serwisu
Startujemy!
Najciekawsze Tematy
Humor [9]
Uwagi dotycz?ce s... [9]
Startujemy! [5]
Sprzedam mieszkan... [0]
Rekolekcje w góra... [0]
Losowy cytat
  Nauka dostarcza i rado?ci, i pociechy. Pliniusz M?odszy

[Wiecej cytatów]
Polecamy

Kalendarz
Kwiecień
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zdarzenia
Kliknij, by dowiedzieć się więcej
Licznik
Ju? za ...

Wielkanoc
  Witamy
Witamy na stronie
Parafii Niech?onin
» Wiersze ks Twardowskiego
Nowo?ci Wiersz dla dzieci o m?drcach
przybyli m?drcy
plackiem padli
z?o?yli dary
odjechali
wó? mia? pretensje:
powinni zaraz wzi?? Jezusa
ukry?
ratowa? Go przed wrogiem
przed panem diab?em i Herodem
Kasprze Melchiorze Baltazarze
wó? dyskutowa? tupa? szura?
puknij si? w g?ow? rzek? osio?ek
bo przecie? Matka Boska czuwa

Jan Twardowski

» WIGILIA I BO?E NARODZENIE
Od AdministratoraJu? za kilka dni Wigilia. Zasi?dziemy do sto?u w gronie rodzinnym. Op?atek, ?yczenia, bia?y obrus, wieczerza. Co powiesz w ?yczeniach najbli?szym?  Co nosisz w swoim sercu?  Jaki b?dzie ten wieczór a potem dzie? Bo?egonarodzenia?
Adam Mickiewicz powiedzia?: " Bóg narodzi? si? w ??obie, ale biada je?li nie narodzi si? w Tobie".
Kochani Parafianie i Mili Go?cie. ?ycz? wszystkim Bo?ego Narodzenia w nas, w naszych sercach, w postaci pokoju, przebaczenia, ?yczliwo?ci, dobroci i mi?osierdzia.
Szcz??? Bo?e
Ks. Proboszcz

» Adwent - czasem oczekiwania.
Z ?ycia Ko?cio?aRozpocz?li?my adwent - czas oczekiwania i przygotowania si? na przyj?cie Jezusa Chrystusa. Zach?cam do refleksji, wyciszenia i podj?cia  postanowie? adwentowych.  Zapraszam na rekolekcje, które przeprowadzi Ks. dr S?awomir Zalewski – Ojciec Duchowny Wy?. Sem. Duchownego w P?ocku.W niedziel? Msze ?w. b?d? jak zawsze o godz. 8.30, 10.00 i 11.30. W poniedzia?ek o godz. 10.00 dla doros?ych, o godz. 15.00 ze szczególnym udzia?em dzieci i o 17.00 dla wszystkich ze szczególnym udzia?em m?odzie?y, w tym przygotowuj?cych si? do sakr. Bierzmowania. We wtorek o godz. 10.00 dla doros?ych ze szczególnym udzia?em starszych i chorych (prosz? o pomoc tym osobom w przybyciu do ko?cio?a), o godz. 15.00 dla dzieci i o 17.00 dla wszystkich ze szczególnym udzia?em m?odzie?y w tym przygotowuj?cych si? do sakr. Bierzmowania. Spowied? ?wi?ta b?dzie w poniedzia?ek i wtorek. Serdecznie zapraszam do wzi?cia udzia?u w rekolekcjach. Przypominajmy o nich naszym domownikom i s?siadom. Prosz? o zg?aszanie chorych i starszych do spowiedzi. Pojad? do tych osób w sobot? 16 grudnia od godz. 9.00.
Szcz??? Bo?e
Ks. Proboszcz
» Wyniki ankiety
Od Administratora
Wyniki ankiety "Jak Ci si? podoba strona parafii?" rozpocz?tej dnia 30 wrze?nia 2006r., a zako?czonej dnia 4 grudnia 2006r. W ankiecie wzi??o udzia? 17 osób - 17 u?ytkowników naszej strony.
?liczna                          10 osób           59%   
bardzo ?adna                 5 osób            29%
?adna                           2 osoby           12%
taka sobie                      0 osób             0%
nie podoba mi si?           0 osób             0%
Dzi?kuj? za wype?nienie ankiety, zach?cam do brania udzia?u w nast?pnych.

» To ju? dwa miesi?ce
Od Administratora
Dok?adnie dwa miesi?ce temu zaistnia?a nasza strona parafialna. Cieszy si? du?ym zainteresowaniem, o czym ?wiadczy imponuj?ca ilo?? wej?? na stron?-3185 unikalnych wizyt - niez?y wynik!!! I tak trzyma?!
Jest ju? 22 zarejestrowanych u?ytkowników, którzy bior? aktywny udzia? w tworzeniu tego serwisu. Bardzo cz?sto zagl?dacie pa?stwo do galerii ze zdj?ciami - niektóre z nich ciesz? si? wyj?tkow? ogl?dalno?ci?, np zdj?cie ko?cio?a sprzed lat by?o ogl?dane ponad 170 razy. Cieszymy si? bardzo z takiego zainteresowania internetow? stron? parafialn?. Jednocze?nie chcia?abym zach?ci? do rejestrowania si?, do bycia wspó?twórc? tego serwisu.
Mam nadziej?, ?e wszysycy sympatycy strony parafialnej pozostan? jej wierni, a na dodatek spróbuj? w?aczy? si? cho? w drobny sposób w jej funkcjonowanie. Je?li macie rodzin?, znajomych, kolegów pochodz?cych z tej parafii, a maj?cych po??czenie z Internetem, powiedzcie im o tej stronie. Z pewno?ci? ch?tnie tu zajrz?, poczytaj? artyku?y, obejrz? zdj?cia - po prostu wróc? wspomnieniami do tych miejsc, w których kiedy? przebywali.
?ycz? mi?ego ogl?dania i czytania.


» Jubileusze 50 - lecia Sakramentu Ma??e?stwa
Nasze sprawy25 listopada w naszym Ko?ciele Parafialnym prze?ywali?my Z?ote Jubileusze 50 - lecia zawarcia sakramentu  ma??e?stwa. Obchodzili je pa?stwo Halina i Eugeniusz Groblewscy i pa?stwo Kazimiera i Boles?aw Grzelka. Uroczysto?ci te zgromadzi?y dzieci Jubilatów, najbli?sz? rodzin?, przyjació? i parafian. Modlili?my si?, dzi?kuj?c Bogu za wszelkie ?aski, b?ogos?awie?stwo i Bo?? opiek?. Prosili?my przez r?ce Maryi o zdrowie i dalsze szcz??liwe ?ycie. 
50 lat wspólnego ?ycia - na dobre i na z?e, w chorobie i zdrowiu, w dostatku i k?opotach materialnych, w zgodzie i sprzeczkach.
Takie Jubileusze s? ?wiadectwem mi?o?ci i sakramentu ma??e?stwa. Niech b?d? przyk?adem dla dzisiejszego ?wiata rozwodów, zdrad ma??e?skich, separacji z byle jakiego powodu.
Jubilatom i ich rodzinóm ?ycz? ?drowia i wzajemnej pomocy w codziennych trudach. Niech Pan Bóg B?ogos?awi - SZCZ??? BO?E
KS. Proboszcz
Je?li macie problemy ma??e?skie popatrzcie na waszych starych rodziców i popro?cie ich o rad?!!!
» Jak z praktykami religijnymi w naszej parafii?
Nasze sprawyW niedziel? 19 listopada oby?o si? w naszej parafii - zreszt? jak w ca?ej Polsce- liczenie wiernych praktykuj?cych tzn. przychodz?cych na niedzieln? Msz? ?w. i przyjmuj?cych Komuni? ?w.  Nasza parafia liczy 1520 osób (zameldowanych na terenie parafii).   Wynik  liczenia wiernych jest nast?puj?cy: we wszystkich trzech Mszach ?w. uczestniczy?o 513 osób (176 m??czyzn i 337 kobiet). Komuni? ?w. przyj??o 151 osób. 
Procentowo 33,75% osób mieszkaj?cych na terenie parafii by?o w t? niedziel? na niedzielnej Mszy ?w. a 10%  wszystkich zamieszka?ych przyj??o Komuni? ?w.
Jak wi?c z t? religijno?ci? i praktyk? religijn? ? 
Mo?na si? pociesza?, ?e jeszcze nie tak ?le ale.....?
Zach?caj?c do refleksji na tymi danymi, serdecznie zapraszam na Msze ?wi?te i inne modlitwy do naszego Ko?cio?a parafialnego. 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian i mi?ych go?ci odwiedzaj?cych nasz? stron?. 
?ycz?c dobrego odpoczynku
Ks. Proboszcz 
   
» Prace na Cmentarzu Parafialnym zako?czone.
Nasze sprawyPrace na cmentarzu parafialnym w Niech?oninie
O?tarz Polowy
Fundatorzy w ca?o?ci pokryli koszt budowy o?tarza polowego;
p. Bo?ena i S?awomir Ni?cigorscy - Gruszka
p. Apolonia Ludwiczak - Niech?onin
Projekt wykona? ks. Andrzej Milewski konserwator Muzeum Diecezjalnego.
Wykonawca o?tarza pan Jerzy Lech z Jab?onowa

» Wa?ne dni
Z ?ycia Ko?cio?aPrzed nami wa?ne Dni Listopadowe, czyli Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar?ych /Dzie? Zaduszny/. Zach?cam do refleksji na ten temat.
 Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "?wi?tem Zmar?ych". Tak nie powinno si? w ogóle mówi?. Dnia 1 listopada Ko?ció? cieszy si? z faktu, i? bardzo wielu zmar?ych przebywa u Boga w niebie. W odró?nieniu od tej uroczysto?ci, nast?pnego dnia - czyli 2 listopada - wspomina si? wszystkich wiernych zmar?ych. Jest to dzie? modlitwy za tych, którzy w czy??cu przygotowuj? si? do chwa?y nieba. To w tym dniu modlimy si? szczególnie za zmar?ych, którzy jeszcze nie mog? w pe?ni cieszy? si? z blisko?ci Boga.

Wbrew temu, co wielu z nas prze?ywa 1. listopada - Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrze?cijan. W ci?gu roku niemal ka?dego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku ?wi?tych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie wi?ksza. Wiele osób dosz?o do ?wi?to?ci w zupe?nym ukryciu. 1 listopada Ko?ció? oddaje chwa?? wszystkim ?wi?tym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia.
» UROCZYSTO?? WSZYSTKICH ?WI?TYCH
Z ?ycia Ko?cio?a
Dzie? Wszystkich ?wi?tych jest w naszej parafii  Uroczysto?ci? Odpustow?. Zapraszam wszystkich parafian i go?ci na Msze ?w., które b?d? odprawione o godz. 8.30 w ko?ciele parafialnym i o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym z procesj? za zmar?ych. Na cmentarzu b?dziemy modlili si? za wszystkich naszych zmar?ych spoczywaj?cych na tym miejscu. Msze ?wi?te odprawi i kazania wyg?osi Ojciec duchowny Wy?szego Seminarium Duchownego w P?ocku, Ks. dr S?awomir Zalewski
W dniu zadusznym Msze ?w. b?d? o godz. 10.00 w ko?ciele i o godz. 16.00 na cmentarzu parafialnym. Po Mszy ?w. na cmentarzu odmówimy ró?aniec w intencji wszystkich zmar?ych.
Serdecznie zapraszam
Ks. Proboszcz


» Ko?a Ró?a?cowe
Nasze sprawy

 

Kochane Dzieci i Droga M?odzie?y!
W naszej parafii jest 8 kó? ró?a?cowych w  których modl? si? osoby doros?e. Zach?cam dzieci i m?odzie? do utworzenia dzieci?cych i m?odzie?owych Kó? Ró?a?cowych. Czekam na  z?oszenia i podi?cie trudu modlitwy ró?a?cowej. Jan Pawe? II powiedzia? " Szukajciew ró?a?cu umocnienia i oparcia".  
 Odpowiadaj?c na Jego s?owa i s?uchaj?c zach?ty Matki Bo?ej do odmawiania ró?a?ca mam nadziej?, ?e dzieci i m?odzie? naszej parafii pójd? w dobre ?lady doros?ych. Szcz??? Bo?e.
Ks. Proboszcz
Strona 22 z 23 << < 19 20 21 22 23 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jadwiga
02/11/2013 19:27
I jeszcze kilka zdj?? z Ró?a?ca na cmentarzu podczas deszczowego Dnia Zadusznego

Jadwiga
01/11/2013 17:07
W galerii zdj?? najnowsze zdj?cia z Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Warto tam zajrze? smiley

Jadwiga
13/01/2013 11:06
W galerii zdj?? nowe zdj?cia z rekolekcji adwentowych i pasterki - warto tam zajrze?! smiley

Przemek
09/12/2010 11:56
Nast?pi?a aktualizacja parafialnej galerii, której brak spowodowany by? problemami technicznymi. Zach?camy do odwiedzania naszej galerii. Za utrudnienia przepraszamy.

Przemek
25/12/2009 02:17
Zdj?cia z Pasterki ju? w galerii - zach?camy do ogl?dania.

Przemek
21/12/2009 22:22
W galerii dost?pne zdj?cia z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH.

Przemek
04/11/2009 23:54
Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych w galerii.

Przemek
19/09/2009 22:44
Piesza pielgrzymka do ?uromina oraz Pielgrzymka do Rostkowa dost?pne ju? s? w galerii.

Przemek
06/09/2009 13:47
Po?wi?cenie tornistrów ju? w galerii.

Przemek
17/08/2009 23:33
Zdj?cia z Odpustu Parafialnego s? ju? dost?pne w galerii.

Archiwum

3790629 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.10 | Coffee Time Theme by Gry Online