Strona G?ówna | Artyku?y | Forum | Linki | Galeria | Jak to by?o z budow? ko?cio?a w Niech?oninie |
Nawigacja
Strona G?ówna
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Ksi?ga Go?ci
Galeria
P?ockie Strony
Wiadomo?ci z innych serwisów
Informacje o Parafii
Ró?no?ci
Ostatnie Artykuły
Jak to by?o z budow?...
Jan Pawe? II
ks Dariusz Za??cki
Maryja Królowa Wszec...
Biskup Antoni D?ugos...
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 54
Nieaktywowany Użytkownik: 1664
Najnowszy Użytkownik: xdarek
Last Seen Users
Jadwiga10 weeks
xdarek262 weeks
bielik463 weeks
sebo811535 weeks
Przemek0223598 weeks
Przemek612 weeks
jola616 weeks
WrSr691 weeks
andrzej720 weeks
marian748 weeks
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Sprzedam mieszkanie ...
Rekolekcje w górach-...
Humor
Uwagi dotycz?ce serwisu
Startujemy!
Najciekawsze Tematy
Humor [9]
Uwagi dotycz?ce s... [9]
Startujemy! [5]
Sprzedam mieszkan... [0]
Rekolekcje w góra... [0]
Losowy cytat
  "Wiara i rozum s? jak dwa skrzyd?a, na których duch ludzki unosi si? ku komplementacji prawdy."

[Wiecej cytatów]
Polecamy

Kalendarz
Czerwiec
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zdarzenia
Kliknij, by dowiedzieć się więcej
Licznik
Ju? za ...

Wielkanoc
  Witamy
Witamy na stronie
Parafii Niech?onin
» Wiersze ks Twardowskiego
Nowo?ci Wiersz dla dzieci o m?drcach
przybyli m?drcy
plackiem padli
z?o?yli dary
odjechali
wó? mia? pretensje:
powinni zaraz wzi?? Jezusa
ukry?
ratowa? Go przed wrogiem
przed panem diab?em i Herodem
Kasprze Melchiorze Baltazarze
wó? dyskutowa? tupa? szura?
puknij si? w g?ow? rzek? osio?ek
bo przecie? Matka Boska czuwa

Jan Twardowski

» WIGILIA I BO?E NARODZENIE
Od AdministratoraJu? za kilka dni Wigilia. Zasi?dziemy do sto?u w gronie rodzinnym. Op?atek, ?yczenia, bia?y obrus, wieczerza. Co powiesz w ?yczeniach najbli?szym?  Co nosisz w swoim sercu?  Jaki b?dzie ten wieczór a potem dzie? Bo?egonarodzenia?
Adam Mickiewicz powiedzia?: " Bóg narodzi? si? w ??obie, ale biada je?li nie narodzi si? w Tobie".
Kochani Parafianie i Mili Go?cie. ?ycz? wszystkim Bo?ego Narodzenia w nas, w naszych sercach, w postaci pokoju, przebaczenia, ?yczliwo?ci, dobroci i mi?osierdzia.
Szcz??? Bo?e
Ks. Proboszcz

» Adwent - czasem oczekiwania.
Z ?ycia Ko?cio?aRozpocz?li?my adwent - czas oczekiwania i przygotowania si? na przyj?cie Jezusa Chrystusa. Zach?cam do refleksji, wyciszenia i podj?cia  postanowie? adwentowych.  Zapraszam na rekolekcje, które przeprowadzi Ks. dr S?awomir Zalewski – Ojciec Duchowny Wy?. Sem. Duchownego w P?ocku.W niedziel? Msze ?w. b?d? jak zawsze o godz. 8.30, 10.00 i 11.30. W poniedzia?ek o godz. 10.00 dla doros?ych, o godz. 15.00 ze szczególnym udzia?em dzieci i o 17.00 dla wszystkich ze szczególnym udzia?em m?odzie?y, w tym przygotowuj?cych si? do sakr. Bierzmowania. We wtorek o godz. 10.00 dla doros?ych ze szczególnym udzia?em starszych i chorych (prosz? o pomoc tym osobom w przybyciu do ko?cio?a), o godz. 15.00 dla dzieci i o 17.00 dla wszystkich ze szczególnym udzia?em m?odzie?y w tym przygotowuj?cych si? do sakr. Bierzmowania. Spowied? ?wi?ta b?dzie w poniedzia?ek i wtorek. Serdecznie zapraszam do wzi?cia udzia?u w rekolekcjach. Przypominajmy o nich naszym domownikom i s?siadom. Prosz? o zg?aszanie chorych i starszych do spowiedzi. Pojad? do tych osób w sobot? 16 grudnia od godz. 9.00.
Szcz??? Bo?e
Ks. Proboszcz
» Wyniki ankiety
Od Administratora
Wyniki ankiety "Jak Ci si? podoba strona parafii?" rozpocz?tej dnia 30 wrze?nia 2006r., a zako?czonej dnia 4 grudnia 2006r. W ankiecie wzi??o udzia? 17 osób - 17 u?ytkowników naszej strony.
?liczna                          10 osób           59%   
bardzo ?adna                 5 osób            29%
?adna                           2 osoby           12%
taka sobie                      0 osób             0%
nie podoba mi si?           0 osób             0%
Dzi?kuj? za wype?nienie ankiety, zach?cam do brania udzia?u w nast?pnych.

» To ju? dwa miesi?ce
Od Administratora
Dok?adnie dwa miesi?ce temu zaistnia?a nasza strona parafialna. Cieszy si? du?ym zainteresowaniem, o czym ?wiadczy imponuj?ca ilo?? wej?? na stron?-3185 unikalnych wizyt - niez?y wynik!!! I tak trzyma?!
Jest ju? 22 zarejestrowanych u?ytkowników, którzy bior? aktywny udzia? w tworzeniu tego serwisu. Bardzo cz?sto zagl?dacie pa?stwo do galerii ze zdj?ciami - niektóre z nich ciesz? si? wyj?tkow? ogl?dalno?ci?, np zdj?cie ko?cio?a sprzed lat by?o ogl?dane ponad 170 razy. Cieszymy si? bardzo z takiego zainteresowania internetow? stron? parafialn?. Jednocze?nie chcia?abym zach?ci? do rejestrowania si?, do bycia wspó?twórc? tego serwisu.
Mam nadziej?, ?e wszysycy sympatycy strony parafialnej pozostan? jej wierni, a na dodatek spróbuj? w?aczy? si? cho? w drobny sposób w jej funkcjonowanie. Je?li macie rodzin?, znajomych, kolegów pochodz?cych z tej parafii, a maj?cych po??czenie z Internetem, powiedzcie im o tej stronie. Z pewno?ci? ch?tnie tu zajrz?, poczytaj? artyku?y, obejrz? zdj?cia - po prostu wróc? wspomnieniami do tych miejsc, w których kiedy? przebywali.
?ycz? mi?ego ogl?dania i czytania.


» Jubileusze 50 - lecia Sakramentu Ma??e?stwa
Nasze sprawy25 listopada w naszym Ko?ciele Parafialnym prze?ywali?my Z?ote Jubileusze 50 - lecia zawarcia sakramentu  ma??e?stwa. Obchodzili je pa?stwo Halina i Eugeniusz Groblewscy i pa?stwo Kazimiera i Boles?aw Grzelka. Uroczysto?ci te zgromadzi?y dzieci Jubilatów, najbli?sz? rodzin?, przyjació? i parafian. Modlili?my si?, dzi?kuj?c Bogu za wszelkie ?aski, b?ogos?awie?stwo i Bo?? opiek?. Prosili?my przez r?ce Maryi o zdrowie i dalsze szcz??liwe ?ycie. 
50 lat wspólnego ?ycia - na dobre i na z?e, w chorobie i zdrowiu, w dostatku i k?opotach materialnych, w zgodzie i sprzeczkach.
Takie Jubileusze s? ?wiadectwem mi?o?ci i sakramentu ma??e?stwa. Niech b?d? przyk?adem dla dzisiejszego ?wiata rozwodów, zdrad ma??e?skich, separacji z byle jakiego powodu.
Jubilatom i ich rodzinóm ?ycz? ?drowia i wzajemnej pomocy w codziennych trudach. Niech Pan Bóg B?ogos?awi - SZCZ??? BO?E
KS. Proboszcz
Je?li macie problemy ma??e?skie popatrzcie na waszych starych rodziców i popro?cie ich o rad?!!!
» Jak z praktykami religijnymi w naszej parafii?
Nasze sprawyW niedziel? 19 listopada oby?o si? w naszej parafii - zreszt? jak w ca?ej Polsce- liczenie wiernych praktykuj?cych tzn. przychodz?cych na niedzieln? Msz? ?w. i przyjmuj?cych Komuni? ?w.  Nasza parafia liczy 1520 osób (zameldowanych na terenie parafii).   Wynik  liczenia wiernych jest nast?puj?cy: we wszystkich trzech Mszach ?w. uczestniczy?o 513 osób (176 m??czyzn i 337 kobiet). Komuni? ?w. przyj??o 151 osób. 
Procentowo 33,75% osób mieszkaj?cych na terenie parafii by?o w t? niedziel? na niedzielnej Mszy ?w. a 10%  wszystkich zamieszka?ych przyj??o Komuni? ?w.
Jak wi?c z t? religijno?ci? i praktyk? religijn? ? 
Mo?na si? pociesza?, ?e jeszcze nie tak ?le ale.....?
Zach?caj?c do refleksji na tymi danymi, serdecznie zapraszam na Msze ?wi?te i inne modlitwy do naszego Ko?cio?a parafialnego. 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian i mi?ych go?ci odwiedzaj?cych nasz? stron?. 
?ycz?c dobrego odpoczynku
Ks. Proboszcz 
   
» Prace na Cmentarzu Parafialnym zako?czone.
Nasze sprawyPrace na cmentarzu parafialnym w Niech?oninie
O?tarz Polowy
Fundatorzy w ca?o?ci pokryli koszt budowy o?tarza polowego;
p. Bo?ena i S?awomir Ni?cigorscy - Gruszka
p. Apolonia Ludwiczak - Niech?onin
Projekt wykona? ks. Andrzej Milewski konserwator Muzeum Diecezjalnego.
Wykonawca o?tarza pan Jerzy Lech z Jab?onowa

» Wa?ne dni
Z ?ycia Ko?cio?aPrzed nami wa?ne Dni Listopadowe, czyli Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar?ych /Dzie? Zaduszny/. Zach?cam do refleksji na ten temat.
 Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "?wi?tem Zmar?ych". Tak nie powinno si? w ogóle mówi?. Dnia 1 listopada Ko?ció? cieszy si? z faktu, i? bardzo wielu zmar?ych przebywa u Boga w niebie. W odró?nieniu od tej uroczysto?ci, nast?pnego dnia - czyli 2 listopada - wspomina si? wszystkich wiernych zmar?ych. Jest to dzie? modlitwy za tych, którzy w czy??cu przygotowuj? si? do chwa?y nieba. To w tym dniu modlimy si? szczególnie za zmar?ych, którzy jeszcze nie mog? w pe?ni cieszy? si? z blisko?ci Boga.

Wbrew temu, co wielu z nas prze?ywa 1. listopada - Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrze?cijan. W ci?gu roku niemal ka?dego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku ?wi?tych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie wi?ksza. Wiele osób dosz?o do ?wi?to?ci w zupe?nym ukryciu. 1 listopada Ko?ció? oddaje chwa?? wszystkim ?wi?tym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia.
» UROCZYSTO?? WSZYSTKICH ?WI?TYCH
Z ?ycia Ko?cio?a
Dzie? Wszystkich ?wi?tych jest w naszej parafii  Uroczysto?ci? Odpustow?. Zapraszam wszystkich parafian i go?ci na Msze ?w., które b?d? odprawione o godz. 8.30 w ko?ciele parafialnym i o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym z procesj? za zmar?ych. Na cmentarzu b?dziemy modlili si? za wszystkich naszych zmar?ych spoczywaj?cych na tym miejscu. Msze ?wi?te odprawi i kazania wyg?osi Ojciec duchowny Wy?szego Seminarium Duchownego w P?ocku, Ks. dr S?awomir Zalewski
W dniu zadusznym Msze ?w. b?d? o godz. 10.00 w ko?ciele i o godz. 16.00 na cmentarzu parafialnym. Po Mszy ?w. na cmentarzu odmówimy ró?aniec w intencji wszystkich zmar?ych.
Serdecznie zapraszam
Ks. Proboszcz


» Ko?a Ró?a?cowe
Nasze sprawy

 

Kochane Dzieci i Droga M?odzie?y!
W naszej parafii jest 8 kó? ró?a?cowych w  których modl? si? osoby doros?e. Zach?cam dzieci i m?odzie? do utworzenia dzieci?cych i m?odzie?owych Kó? Ró?a?cowych. Czekam na  z?oszenia i podi?cie trudu modlitwy ró?a?cowej. Jan Pawe? II powiedzia? " Szukajciew ró?a?cu umocnienia i oparcia".  
 Odpowiadaj?c na Jego s?owa i s?uchaj?c zach?ty Matki Bo?ej do odmawiania ró?a?ca mam nadziej?, ?e dzieci i m?odzie? naszej parafii pójd? w dobre ?lady doros?ych. Szcz??? Bo?e.
Ks. Proboszcz
Strona 22 z 23 << < 19 20 21 22 23 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jadwiga
02/11/2013 19:27
I jeszcze kilka zdj?? z Ró?a?ca na cmentarzu podczas deszczowego Dnia Zadusznego

Jadwiga
01/11/2013 17:07
W galerii zdj?? najnowsze zdj?cia z Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Warto tam zajrze? smiley

Jadwiga
13/01/2013 11:06
W galerii zdj?? nowe zdj?cia z rekolekcji adwentowych i pasterki - warto tam zajrze?! smiley

Przemek
09/12/2010 11:56
Nast?pi?a aktualizacja parafialnej galerii, której brak spowodowany by? problemami technicznymi. Zach?camy do odwiedzania naszej galerii. Za utrudnienia przepraszamy.

Przemek
25/12/2009 02:17
Zdj?cia z Pasterki ju? w galerii - zach?camy do ogl?dania.

Przemek
21/12/2009 22:22
W galerii dost?pne zdj?cia z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH.

Przemek
04/11/2009 23:54
Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych w galerii.

Przemek
19/09/2009 22:44
Piesza pielgrzymka do ?uromina oraz Pielgrzymka do Rostkowa dost?pne ju? s? w galerii.

Przemek
06/09/2009 13:47
Po?wi?cenie tornistrów ju? w galerii.

Przemek
17/08/2009 23:33
Zdj?cia z Odpustu Parafialnego s? ju? dost?pne w galerii.

Archiwum

3815003 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.10 | Coffee Time Theme by Gry Online